Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:258 (2005-2006)
Innlevert: 12.12.2005
Sendt: 12.12.2005
Besvart: 16.12.2005 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Vil justisministeren, på bakgrunn av de problemstillinger politimesteren i Nordland tar opp i forhold til uklare retningslinjer når det gjelder kystvakten og utøvende myndighet, umiddelbart ta initiativ til at man får klargjort disse retningslinjene?

Begrunnelse

Ifølge politimester i Nordland Truls Fyhn foreligger det ikke klare retningslinjer om hvilken utøvende myndighet Kystvakten skal forholde seg til. En slik usikkerhet er slik undertegnede ser det ikke heldig. For at man skal ha en effektiv retthåndhevelse er klare retningslinjer og et klart definert ansvar helt nødvendig. Dette er spesielt viktig i forhold til det stadig økende behovet for en effektiv norsk rettshåndhevelse i nordområdene. Det er derfor helt nødvendig at men gjenomgår disse retningslinjene slik at man får et klart definert ansvar og klare linjer.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Kystvakten er en del av forsvarets militære organisasjon og konstitusjonelt underlagt forsvarsministeren. Videre er kystvaktens virksomhet lov-, direktiv- og instruksfestet. Dette omfatter også utøvelse av politimyndighet. I saker hvor kystvakten utøver sine oppgaver innen fiskerioppsyn, fangstoppsyn og ressurskontroll mv. har den begrenset politimyndighet i henhold til lov om Kystvakten av 13. juni 1997 nr. 42 § 21, jf. § 9.

Av annet regelverk som kommer til anvendelse vises videre Instruks om Kystvakten (kystvaktinstruksen) - fastsatt ved kgl.res. av 5. november 1999 og samarbeidsavtale av 23. mars 2001 mellom Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet vedrørende Kystvaktens utførelse av politioppgaver. Det er også gitt egen Instruks av 23. januar 2003 om håndhevelse av norsk fiskerilovgivning i fiskevernsonen ved Svalbard, fastsatt i medhold av kystvaktinstruksen § 13. Til slutt kan nevnes Instruks om Forsvarets bistand til politiet fastsatt ved kgl.res. 28. februar 2003.

Jeg mener at vi med basis i dette regelverket har et godt grunnlag for norske myndigheter til å håndheve fiskeriregelverket i nordområdene. Mitt inntrykk er at det er et godt samarbeid mellom de ulike instanser som har en rolle på dette området. Enhver hendelse av en spesiell karakter, som "Elektron"-saken, vil kunne innebære et behov for en gjennomgang av saken på flere hold. Således gjennomgås disse forhold på flere nivå, både i Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet.

For øvrig vil jeg understreke at det også er i tråd med Regjeringens intensjoner. Det kan i den anledning vises til Soria Moria-erklæringen hvor det er uttalt at dersom det oppstår hendelser og kriser, så har Regjeringen en klar målsetting om at de skal håndteres raskt og effektivt ved bruk av samfunnets nasjonale ressurser, klare strukturer og ansvarsforhold, klare kommandolinjer mellom sivile og militære aktører og tilstrekkelig kompetanse på alle nivå. Der er også uttalt at justispolitiske og forsvars- og sikkerhetspolitiske ansvarsområder skal avklares.