Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:261 (2005-2006)
Innlevert: 12.12.2005
Sendt: 12.12.2005
Besvart: 16.12.2005 av arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Medfører det riktighet at en person som går på attføring, kun har mulighet til å ta ut 6 ukers permisjon etter nedkomst, før en må gjenoppta attføringen?

Begrunnelse

Det har vært en klar politikk fra norske myndigheter i mange tiår at gode fødselspermisjonsordninger er et viktig velferdsgode både for foreldre og barn og som i tilegg som gjør det mulig for mange flere å både kunne få barn og ha arbeid. Flere henvendelser fra personer som etter sykdom og skade har blitt innvilget og startet opp et attføringsløp i skole, påpeker at de ikke får del av dette velferdsgodet, men kun får innvilget 6 ukers permisjon fra opplegget, før det kreves at de starter opp igjen attføringsopplegget.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Ytelser under yrkesrettet attføring gis i forbindelse med tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for at medlemmet skal bli i stand til å skaffe seg eller beholde høvelig arbeid, jf. folketrygdloven § 11-6. Retten til attføringspenger vil dermed falle bort når attføringstiltaket avbrytes, uavhengig av hva som er årsaken til avbruddet. Det er altså ikke fødselen og omsorgen for barnet, men det at en rent faktisk ikke lenger gjennomfører et attføringstiltak som er årsaken til at retten til attføringspenger faller bort. Deltakeren vil imidlertid i likhet med alle andre som ikke har krav på fødselspenger motta en engangsstønad ved fødsel, jf. folketrygdloven § 14-12.

I vurderingen av om attføringstiltaket kan gjenopptas etter et fravær vil det ha avgjørende betydning om vedkommende kan gjennomføre det planlagte attføringstiltaket uten at den totale tiden på yrkesrettet attføring forlenges.

Fravær som utgjør mer enn 15 pst. av tiden i tiltaket, skal imidlertid i henhold til forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring § 4-1, fjerde ledd føre til ny vurdering etter folketrygdloven § 11-6. Ved avbrudd utover 52 uker, må det fremmes nytt krav om yrkesrettet attføring.

Personer som har attføringstiltaket sitt knyttet til en arbeidsplass får etter praksis 6 ukers permisjon fra tiltaket etter en fødsel. Dette er begrunnet i parallelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven og fødselspengeregelverket.

Jeg vil imidlertid vise til at fedre nå etter folketrygdloven §§ 14-9 har fått selvstendig opptjeningsrett slik at de kan ta ut fødselspermisjon i tilfeller der attføringstiltaket oppfyller vilkårene i bokstav a-e.