Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:263 (2005-2006)
Innlevert: 12.12.2005
Sendt: 13.12.2005
Besvart: 20.12.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Stavanger Aftenblad melder 10. november d.å. at Regjeringen har sendt saken om fastlandsforbindelsen til Finnøy til ytterligere utredning i departementene, til tross for at sakens realitet var avklart av Bondevik II-regjeringen.
Kan statsråden forklare hva som er årsaken til dette, og hvor lang forsinkelse som må påregnes før saken blir fremmet for Stortinget?

Begrunnelse

Finnfastprosjektet går ut på å bygge en undersjøisk tunnel under Talgjefjorden, mellom Hanasand i Rennesøy kommune og Ladstein i Finnøy kommune, og med tilknytningsveg til øya Talgje. Prosjektet vil frigjøre en ferje som i dag trafikkerer i Søndre Finnøysamband mellom Rennesøy (Hanasand) og Finnøy (Talgje og Ladstein). Prosjektet har en kostnad på i overkant av 500 mill. kr. Finansieringen er basert på statlige midler, alternativ bruk av ferjetilskudd (statlig og fylkeskommunal del) og bompenger.
Dette er et prosjekt det har vært arbeidet med lenge, og Bondevik II-regjeringen gikk i sin tid inn for realisering av Finnfastprosjektet. Dersom det er slik at Stoltenberg II-regjeringen nå ønsker en ny departemental høring, kan det gi store utfordringer i forhold til realisering av framdriften for Finnfast.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Eg finn grunn til først å påpeike at saka ikkje var send på obligatorisk departementshøyring før regjeringa Stoltenberg tiltredde.

Det er ikkje riktig at saka om fastlandssamband til Finnøy (Finnfast) er sendt departementa fordi det er behov for ytterlegare utgreiingar. Samferdselsdepartementet følgjer i denne saka - som i alle saker - ein normal prosedyre med høyring i dei aktuelle departementa før saka blir lagt fram for Stortinget. Finnfast-saka er framleis til handsaming i Samferdselsdepartementet.