Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:265 (2005-2006)
Innlevert: 13.12.2005
Sendt: 13.12.2005
Besvart: 20.12.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Undertegnede henledet i stortingsdebatten om statsbudsjettet for 2006 den 7. november oppmerksomheten mot nye muligheter for jernbanen i nord. Øst-Vest-Korridoren, Kina-USA via Narvik, er kanskje det mest spennende jernbaneprosjektet i Norge for tiden. Arctic Rail Express Oslo-Narvik via Sverige er en svært vellykket godsrute som nå bør få sin forlengelse med et nytt spor Narvik-Tromsø. I Finnmark er det et sterkt ønske om en ny banestrekning Kirkenes-Nikel.
Hvordan stiller statsråden seg til disse prosjektene?

Begrunnelse

Bondevik II-regjeringens nordområdemelding satte fokus på de enorme mulighetene for utvikling av vår nordlige landsdel. Vi står foran en ny æra i nord, og god infrastruktur er en viktig forutsetning for bosetting, næringsutvikling og ressursutnyttelse i landsdelen. Kristelig Folkeparti vil ha et klart miljømessig perspektiv på samferdselssektoren og ønsker å prioritere løsninger som kan flytte deler av person- og godstransport over fra veg til bane. Det ligger an til en ny æra for jernbanen i nord, og Kristelig Folkeparti vil be samferdselsministeren ta fatt i disse utfordringene. Kristelig Folkeparti ønsker i tillegg til denne oppfordringen å frembringe informasjon om Regjeringens og Samferdselsdepartementets syn på disse prosjektenes status og muligheter.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Den såkalte N.E.W.-korridoren (Northern East-West Freight Corridor) knytter Narvik havn til Ofotbanen og videre østover via Sverige og Finland til det russiske jernbanenettet. N.E.W.-konseptet i sin helhet inkluderer sjøkorridoren vestover til Canada/USA (via Island). Arbeidet med N.E.W.-korridoren tar utgangspunkt i eksisterende infrastruktur med ledig kapasitet, noe som er en viktig årsak til at Samferdselsdepartementet har bidratt med støtte til prosjektet. Det er over tid oppnådd en bred oppslutning og interesse om N.E.W.-korridoren, både i inn- og utland. Det kan bl.a. nevnes at strekningen fra Narvik til St. Petersburg er på kartet over transportkorridorer fra EU til naboland og -regioner som skal utvikles på lengre sikt. Jeg viser i denne sammenheng til den nylig ferdigstilte rapporten "Networks for Peace and Development" fra High Level Group on Transport, ledet av tidligere EU-kommissær Loyola de Palacio.

I juni i år ble det opprettet et selskap; "NEW Corridor AS", som skal arbeide med å legge til rette for kommersielle transporter i korridoren. I første omgang er målet å organisere en prøvetransport. Dersom korridoren viser seg markedsmessig og forretningsmessig interessant, vil det på sikt kunne skape behov for økt terminalkapasitet i Narvik. En høyeffektiv og moderne havn/jernbaneterminal må sannsynligvis bygges ut dersom det blir betydelige transportvolumer i korridoren. Mindre volumer i en første fase vil være mulig å håndtere med mindre tilpasninger i dagens infrastruktur og terminal. Samferdselsdepartementet vil følge utviklingen nøye. I den grad det lykkes å få nye aktører til å ta i bruk transportforbindelsen og det oppstår behov for kapasitetsutvidelser på Ofotbanen, vil Samferdselsdepartementet komme tilbake til dette.

I dag har Jernbaneverket sammen med Narvik havn og Cargo Net AS, i første rekke fokus på å legge til rette for å utvikle Narvik som et knutepunkt for transportene til og fra landsdelen. ARE-toget til/fra Narvik har så langt vært en suksess og Narvik har styrket seg som et godsknutepunkt i landsdelen. Jernbaneverket sammen med Narvik havn arbeider for å effektivisere og utvikle Fagernesterminalen til effektivt å håndtere økende godsmengder bane/bil. Ideen om å bygge en ny jernbaneforbindelse mellom Narvik og Tromsø vil tidligst være aktuelt å vurdere i forbindelse med Nasjonal transportplan 2010-2019. Det har i løpet av det siste tiåret blitt tatt flere initiativ lokalt for å få utredet en forlengelse av den russiske jernbanen fra Nikel til Kirkenes. Det er oljevirksomheten i nordområdene som har ført til den nye interessen for et jernbaneprosjekt. Tanken bak prosjektet er å kunne avlaste Murmansk havn som i dag har til dels store kapasitetsproblemer. Det antas dessuten at Russland i årene framover vil eksportere stor menger olje fra nordområdene.

En eventuell utbygging av jernbane fra Kirkenes til Nikel må betraktes som et industriprosjekt, og bygging av en slik bane vil neppe kunne realiseres med mindre industrielle interesser trekkes direkte inn i prosjektet. Jeg viser også til St.meld. nr. 30 (2004-2005) Muligheter og utfordringer i nord (Nordområdemeldingen).

-------------------------

Regjeringen ser nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer, og vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte med forslag til hvordan Soria Moria-erklæringen skal følges opp på dette punktet.