Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:266 (2005-2006)
Innlevert: 13.12.2005
Sendt: 13.12.2005
Besvart: 20.12.2005 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Norske medier meldte mandag 12. desember d.å. at Luftforsvaret ønsker å legge ned fem av landets sju flystasjoner. Målet er å få én stasjon i sør og én i nord. Det hevdes at Rygge flystasjon er én av syv militære flyplasser som blir vurdert nedlagt.
Stiller Regjeringen seg bak den tvilen som er skapt rundt Rygge flystasjons videre eksistens?

Begrunnelse

En eventuell nedleggelse av Rygge flystasjon betyr tap av flere hundre arbeidsplasser, men også en fare for befolkningens sikkerhet. Hvis krig oppstår skal Rygge flystasjon forsvare den største befolkningsdelen i landet. I en militær situasjon er tidsfaktoren viktig, og en lengre flyavstand for å hente nytt utstyr, er ikke heldig. Det er dessuten lagt planer for sivil flytrafikk på Rygge flystasjon fra 2007, ved siden av den militære virksomheten på flystasjonen, noe som er en vinn-vinn-situasjon.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Gjennom den omfattende omleggingen av Forsvaret de senere år, som ble startet opp under Stoltenberg I-regjeringen, har det vært tatt en rekke viktige grep som har bidratt til å skape et bedre norsk forsvar. En større andel av Forsvarets ressurser har blitt rettet inn mot den operative virksomheten. Den nasjonale operative beredskap er styrket, og norske styrkebidrag til operasjoner i utlandet er relevante og av høy kvalitet.

Like viktig som de konkrete tiltak som Stortinget har vedtatt, er den retning som er pekt ut for Forsvaret og dets fremtidige utvikling. Prioritering av operativ virksomhet, materiellinvesteringer og en effektivisering av logistikk- og støttevirksomheten, vil være sentrale elementer for å kunne bevare et relevant forsvar også for fremtiden. Regjeringen vil derfor videreføre hovedtrekkene i den omstillingsprosessen som ble startet opp under Stoltenberg I-regjeringen, og som er bredt forankret i Stortinget.

Den omfattende omleggingen av Forsvaret vil nødvendigvis innebære at flere kommuner og lokalsamfunn blir berørt. På noen steder kan virksomhet bli lagt ned, slått sammen eller flyttet. Andre steder kan få tilført virksomhet som et ledd i en effektiviseringsplan.

Det er på det nåværende tidspunkt for tidlig å si noe konkret om hvilke baser og leire som det eventuelt kan bli aktuelt å foreslå lagt ned eller flyttet etter at inneværende langtidsperiode er over, dvs. fra 2009 av. Det er ikke foretatt noen politisk vurdering eller behandling av Forsvarets basestruktur og geografiske lokalisering utover inneværende langtidsperiode. Slike vurderinger vil inngå som en naturlig og viktig del av grunnlagsarbeidet for neste langtidsplan. Denne skal etter planen fremlegges for Stortinget våren 2008. Som et ledd i denne prosessen har forsvarssjefen igangsatt sin "Forsvarsstudie 07", der han vil fremme sine militærfaglige anbefalinger om Forsvarets langsiktige utvikling. Disse anbefalingene legges frem høsten 2007 og vil deretter vurderes politisk.

I arbeidet med den nye langtidsplanen vil Regjeringen legge til grunn en helhetlig tilnærming og tilstrebe løsninger som i størst mulig grad dekker Forsvarets nødvendige behov. Dette gjelder både hensynet til å sikre robuste og bærekraftige fagmiljøer og evnen til raskt å kunne være til stede med de riktige kapasiteter der det er behov for dem.