Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:267 (2005-2006)
Innlevert: 13.12.2005
Sendt: 14.12.2005
Besvart: 22.12.2005 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Kan statsråden gi en bredere gjennomgang av lovgrunnlaget for å instruere Utdanningsdirektoratet om å ikke behandle de om lag 100 søknadene om å etablere nye friskoler fra skoleåret 2006/2007 som nå ligger i direktoratet, og kan statsråden også gi en dokumentert begrunnelse for det han karakteriserer som en ukontrollert vekst i antallet friskoler?

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Til første del av spørsmålet:

Det alminnelig forvaltningsrettslige utgangspunkt er at et overordnet forvaltningsorgan kan instruere et underordnet, jf. Hans Petter Graver, Alminnelig forvaltningsrett (2002), side 169 flg. Instruksjonsadgangen følger av Grunnloven § 3 og sedvanerett.

Det er Utdannings- og forskningsdepartementet som er gitt myndighet etter friskoleloven til å godkjenne friskoler. Denne myndigheten har departementet delegert til Utdanningsdirektoratet i Rundskriv F-006-04 15. juni 2004, Delegasjon av myndighet etter opplæringslova og friskolelova med tilhørende forskrifter fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Når et forvaltningsorgan delegerer myndighet til et annet, kan det også instruere organet om hvordan myndigheten skal utøves, jf. Graver, side 180.

Utgangspunktet er da at departementet har full instruksjonsmyndighet. Verken friskoleloven eller tilhørende forskrifter setter begrensninger. Departementet står altså fritt til å instruere direktoratet om å stille behandlingen av søknader i bero inntil Stortinget har behandlet forslaget til endring av friskoleloven.

Jeg vil ellers vise til at dersom Stortinget i vårsesjonen 2006 treffer vedtak om endringer i friskoleloven i tråd med det forslaget som er sendt ut på høring, vil de søknader om å få etablere nye friskoler som ligger til behandling i direktoratet ikke kunne gi rett til å starte opp. En fortsatt søknadsbehandling i tidsrommet frem til Stortinget har behandlet Regjeringens forslag til endringer i friskoleloven ville etter min mening innebære en sløsing med så vel søkernes som forvaltningens ressurser. Jeg viser til at forvaltningsloven stiller krav til at søknader skal behandles uten ugrunnet opphold. I dette tilfellet avventer departementet Stortingets behandling av lovendringsforslagene, noe som medfører at søknadsbehandlingen utsettes i ca. 3 måneder. Dette oppholdet er ikke ugrunnet, grunnen er at jeg ønsker å vite hva Stortinget vedtar før søknadene behandles. Det planlagte lovforslaget er også grunnen til at jeg 13. desember 2005 instruerte Utdanningsdirektoratet om å stille behandlingen av søknader om etablering av nye friskoler i bero.Til annen del av spørsmålet:

Privatskoleloven ble erstattet av friskoleloven med virkning fra 1. oktober 2003. I motsetning til privatskoleloven, som stilte krav om et bestemt formål (for eksempel religiøst/etisk eller faglig-pedagogisk alternativ), stiller friskoleloven kun krav til innhold og kvalitet. De skoler som oppfyller minstekravene i friskoleloven, har rett til godkjenning såfremt ikke etableringen av skolen vil innebære vesentlige negative konsekvenser for vertskommunen/-fylkeskommunen. Godkjenning etter friskoleloven gir rett til tilskudd fra staten. Friskolelovens rettighetspreg fører til at omfanget av tilbudet er avhengig av antall søknader som tilfredsstiller kriteriene for godkjenning, noe som bidrar til å vanskeliggjøre offentlig planlegging.

Per 1. oktober 2005 (siste elevtelling) var det 13 327 elever i frittstående grunnskoler, og 10 160 elever i frittstående videregående skoler som følger offentlige læreplaner. Utdanningsdirektoratet har i dag til behandling rundt 150 søknader etter friskoleloven, hvor av de fleste (om lag 100) søker om å få etablere nye friskoler som skal følge offentlige læreplaner. Dersom alle godkjente og omsøkte elevplasser i friskoler henholdsvis for høsten 2005 og høsten 2006 hadde blitt tatt i bruk, ville dette ha representert en økning på ca. 6 800 elevplasser (ca. 40 skoler) i frittstående grunnskoler og ca. 15 000 elevplasser (ca. 75 skoler) i frittstående videregående skoler. Økningen i antall elever i friskoler ville med andre ord ha vært på rundt 50 pst. i grunnskolen og rundt 150 pst. i videregående skole.

På denne bakgrunn er jeg av den oppfatning at karakteristikken "ukontrollert vekst" er dekkende. Den beskrevne utvikling er bakgrunnen for at Regjeringen i februar 2006 tar sikte på å legge frem en odelstingsproposisjon for Stortinget med forslag om midlertidig lovendring slik at godkjente friskoler som ikke har startet opp innen 13. desember 2005 ikke får drive sin virksomhet etter friskoleloven, og slik at det midlertidig ikke blir godkjent nye friskoler.