Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:269 (2005-2006)
Innlevert: 13.12.2005
Sendt: 14.12.2005
Besvart: 21.12.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Stavanger lufthavn Sola skal fra nyttår som tredje lufthavn i Norge eiet av Avinor innføre en ordning som innebærer at busser og drosjer må betale for å passere en bom for å komme frem til terminalbygget.
Mener statsråden at flypassasjerer på veg til eller fra flyplasser i Norge virkelig skal betale en ekstra bomavgift for å kunne bruke buss eller drosje som går helt frem til eller fra terminalinngangen?

Begrunnelse

Jeg har merket meg at Avinor oppgir som hensikt med ordningen at den skal virke som trafikkregulerende tiltak og skape bedre flyt blant kjørende. Jeg har også merket meg at det gjennomføres eierskifte for veien inn til terminalområdet i Stavanger slik at selskapet Avinor fremstår som privat eier av veien. Likefullt er Avinor et selskap helt og fullt eiet av staten. Likefullt bør det være et ansvar for offentlig myndighet å skaffe adkomst til flyplasser i offentlig eie og på en slik måte at passasjerer kan gå av og på like ved terminalinngangen. Tilgangen bør også være basert på statlig finansiering i samarbeid mellom offentlig vegmyndighet og offentlig flyplasseier. I den grad de som bruker bil til og fra flyplass setter fra seg bil må de som oftest parkere. De fleste finner nok det rimelig. Men en avgift for ankomst og avreise fra terminalbygg fremstår derimot som uforståelig og urimelig.
Bomsperring med betaling for busser og drosjer fremstår også som nok en bompengeordning. I disse tilfellene også som en bompengeordning som rammer busstrafikk og drosjetrafikk og derved bussbrukere og brukere av drosjer. Når tiltaket nå er tenkt innført ved den tredje av Avinors flyplasser, er det grunn til å se på lov- og forskriftsgrunnlaget for å gjennomføre slike tiltak og ikke minst begrunnelse.
Etter mitt syn bør det ikke være slik at et statlig selskap som Avinor fritt kan foreta innkreving av ulike avgifter som ikke direkte er knyttet til flybruken, men til adkomst/avreise og til bruk av terminalen.
Jeg ber statsråden se nærmere på denne ordningen og håper også at statsråden vil stanse innføringen i Stavanger og eventuelt andre steder, samt sørge for avvikling av slik ordning som alt er innført i Bergen og Tromsø.
Jeg legger til grunn at tilfredsstillende trafikkregulering og overvåkning av slik regulering kan gjennomføres uten at flyreisende påføres ytterligere avgifter.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Avinor arbeider aktivt for å tilrettelegge for effektiv trafikkavvikling ved våre lufthavner. Dette inkluderer også tilbringertjeneste med buss og taxi. Som ledd i arbeidet med å tilrettelegge for ulike brukergrupper har Avinor funnet det hensiktsmessig å prioritere kollektivtransport gjennom å opprette egne kjørefelt nærmest terminalen for taxi og buss. Her har bare kollektivtrafikken adgang ved bruk av automatiserte trafikkporter, AutoPASS eller annen hensiktsmessig løsning. Venteplasser blir tilrettelagt slik at passasjerene får kortest mulig avstand mellom terminal og bil/buss. I tillegg tilrettelegges for sjåførene gjennom for eksempel egne oppholdsrom hvor sjåførene kan oppholde seg i trafikkstille perioder. Slike tiltak krever investeringer som Avinor finansierer gjennom avtaler med brukerne om å betale vederlag for disse tjenestene, selv om dette også innebærer at Avinor må overta ansvar og kostnader for asfaltering, vedlikehold og snøbrøyting av disse områdene.

Formålet Avinor har med tiltakene er å legge til rette for en effektiv og sikker kollektivtrafikk inn til terminalene. Skal tiltakene gjennomføres må kostnadene dekkes, og jeg har ikke noen innvending til den måten Avinor finansierer dette på.