Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:277 (2005-2006)
Innlevert: 15.12.2005
Sendt: 16.12.2005
Besvart: 05.01.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å sikre finansieringen av menighetshuset til Filadelfia i Fredrikstad, som nå mister tilskuddet fra departementet i finansieringen?

Begrunnelse

Det er en viktig forutsetning for religionsfriheten å kunne utøve sin tro. Et element for slik utøvelse ligger i muligheten til bygging av forsamlingslokaler utenom Den norske kirke. Ordningen med tilskudd til private kirkebygg er et viktig bidrag til å sikre en likere behandling mellom ulike trossamfunn. I St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) foreslår departementet å avvikle kap. 310, post 75 Tilskudd til private kirkebygg. Dette fikk tilslutning fra regjeringspartienes flertall i Stortinget 14. desember 2006. Formålet med tilskuddsordningen har vært å gi trossamfunn utenfor Den norske kirke, private stiftelser og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke anledning til å bygge kirkebygg med lavere finansiering. Kristelig Folkeparti mener det er svært beklagelig at Regjeringen fjerner denne ordningen. Flere menigheter og trossamfunn har allerede igangsatt byggeprosjekter hvor det er budsjettert med tilskuddet fra denne posten. Fjerning av tilskuddet vil derfor få store konsekvenser for slike prosjekter.
Filadelfia i Fredrikstad kjøper i disse dager om lag 3 mål ved Ilaveien i Fredrikstad kommune, for å bygge nytt menighetshus. Bygget er planlagt med en grunnflate på ca. 800 kvm i to plan. Det vil inneholde blant annet en hovedsal med ca. 450 sitteplasser, og bygget vil kunne gi store muligheter for å utvikle barne- og ungdomsarbeid.
Det har vært holdt en forhåndskonferanse i kommunen, og det skal avvikles flere konferanser før byggeprosjektet skal opp til politisk behandling. Kostnadsberegningene for bygget er ventet å bli på om lag 12 mill. kr. Menigheten regner med stor dugnadsinnsats, og mange frivillige som kan stille opp. Menigheten teller ca. 300 medlemmer/tilhørige, og med et bygg på denne størrelsen vil et arealtilskudd være på 800 000 til 1 mill. kr. Menigheten har i god tro regnet med tilskudd fra departementet inn i finansieringen. Denne støtten mister de nå. Med et bortfall på om lag en million kroner vil det bli svært vanskelig for menigheten å bygge. Kristelig Folkeparti mener det er svært viktig at Regjeringen bidrar til å legge forholdene til rette for at tros- og livssynssamfunn kan ha egne lokaler. Bortfallet av tilskuddsordningen setter menigheten Filadelfia i en svært vanskelig situasjon.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Arealtilskuddet for privateide kirkebygg er en etterskuddsordning der det først kan søkes om støtte etter at et bygg er ferdigstilt, og derfor har ingen trossamfunn kunnet budsjettere med arealtilskudd når de har planlagt å kjøpe eller oppføre et bygg. Filadelifia-menigheten i Fredrikstad har ikke hatt grunnlag for å regne med et slikt tilskudd til bygget sitt, og har selv ansvaret for å finne den nødvendige finansieringen når de nå vil bygge et nytt menighetshus.

Arealtilskuddet til private kirkebygg har utgjort en liten andel av de totale kostnadene ved private kirkebygg her i landet, som i hovedsak er realisert som et resultat av engasjementet og innsatsen til menighetene som selv skal bruke lokalene. Det beskjedne tilskuddsbeløpet på 825 kr pr. kvadratmeter som denne ordingen har kunnet bidra med, tilsier at alle menighetene som har mottatt slik støtte, i hovedsak har måttet finansiere lokalene sine med andre midler. Avviklingen av tilskuddsordningen medfører dermed ingen større endring av forholdene.

Holten viser før øvrig i sin begrunnelse til at muligheter for trosutøvelse, deriblant muligheten til å bygge forsamlingshus, er en viktig forutsetning for religionsfrihet. Regjeringen er svært bevisst på betydningen av å ivareta religionsfriheten og er enig i at samfunnet skal legge til rette for at alle mennesker skal kunne utøve sin tro. Dette hensynet ivaretas i dag ved at alle registrerte trossamfunn mottar driftsstøtte.