Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:278 (2005-2006)
Innlevert: 15.12.2005
Sendt: 16.12.2005
Besvart: 21.12.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Stasjonene Stryken og Sandermosen er populære utfartsårer inn til Oslo-marka og et viktig transporttilbud for de fastboende i området. Disse stasjonene har tidligere vært truet av nedleggelse.
Kan statsråden forsikre at NSB Anbud fortsatt ikke gis anledning til å nedlegge Stryken og Sandermosen stasjon?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Under Bondevik II-regjeringen ble det innført konkurranse om persontransporten på Gjøvikbanen. Samferdselsdepartementet involverte lokale myndigheter med tilhørighet til Gjøvikbanen ved utarbeidelse av krav til frekvens og stoppstruktur. Disse myndighetene ga åpent uttrykk for at departementets krav til rutetilbudet, som åpnet for at vinnende trafikkutøver kunne velge å kutte ut stopp på de minst trafikkerte stasjonene, var forenlige med prioriteringene til Jernbaneforum Gjøvikbanen og Oppland fylkeskommune. Å åpne for endringer av stoppmønsteret på Sandermosen stasjon og Stryken stasjon var således også et uttrykk for Bondevik II-regjeringens prioriteringer.

I forbindelse med planlegging av driften fra juni 2006, sendte NSB Anbud AS sitt ruteplanforslag ut på høring til samtlige lokale myndigheter og brukerforeninger med tilhørighet til Gjøvikbanen i slutten av november i år. De aller fleste kommunene i regionen og Gjøvikbanens brukerforening har utarbeidet høringsinnspill. I tillegg har Jernbaneforum Gjøvikbanen, som ledes av fylkesordføreren i Oppland og representerer lokale myndigheter med tilhørighet til banen, behandlet ruteplanforslaget. Ruteplanforslaget har dermed blitt behandlet av samtlige kommuner og fylkeskommuner med unntak av Oslo kommune, som verken har levert høringsinnspill eller deltatt på møtet i Jernbaneforum Gjøvikbanen der saken ble behandlet.

Høringsinstansene er i all hovedsak fornøyde med det nye rutetilbudet, men ønsker at toget også skal stoppe på Bleiken stasjon og Reinsvoll stasjon. Departementet som kjøper av togtjenestene vurderer nå NSB Anbud AS' forslag til endringer basert på høringsinnspillene. Lokale myndigheter, representert ved et samlet Jernbaneforum Gjøvikbanen, gir fremdeles full støtte til det resterende ruteplanforslaget som blant annet innebærer at toget ikke vil betjene Sandermosen stasjon og Stryken stasjon fullt ut. Med de påtenkte endringene i forhold til dagens ruteplan oppnås en bedre frekvens, stivere avganger og kortere reisetid for tilbudet totalt sett, noe som vektlegges særskilt for hverdagene fordi Gjøvikbanen primært er en pendlerstrekning.

Stryken stasjon brukes primært til turformål og betjenes i dag av NSB med egne "sykkeltog" i sommerhalvåret. NSB Anbud AS vil stoppe ved behov på morgen- og formiddagsavgangen i helgene i vinterhalvåret. NSB Anbud AS har imidlertid ikke togmateriell som muliggjør tilsvarende stopp i helgene i sommerhalvåret som i dag. Å etablere en tilfredsstillende løsning vil kreve en særskilt håndtering av sykler med enten godsvogn eller lastebil, og vil koste staten ved Samferdselsdepartementet, som kjøper, om lag 1 000 kr pr. passasjer. Jeg vil ikke gå inn å kjøpe dette sykkeltransporttilbudet som tilleggskrav til de krav Bondevik II-regjeringen valgte å stille ved sin anbudsutlysing for strekningen. Jeg har imidlertid åpnet muligheten for NSB Anbud AS til å finne alternative løsninger, eventuelt i relasjoner med andre aktører.

Sandermosen stasjon er en av de aller minst brukte stasjonene langs Gjøvikbanen og benyttes primært til turformål. NSB Anbud AS har, for å imøtekomme den største brukeren av stasjonen, tilbudt stopp ved bestilling ved Sandermosen stasjon.

NSB Anbud AS står for øvrig fritt til å tilby sykkeltransport eller stoppe ved andre stasjoner så lenge vilkårene i trafikkavtalen mellom Samferdselsdepartementet og NSB Anbud AS om persontransport på Gjøvikbanen er oppfylt.