Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:282 (2005-2006)
Innlevert: 16.12.2005
Sendt: 16.12.2005
Besvart: 22.12.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Kan statsråden bekrefte at vedtaket i Avinors styre når det gjelder å etablere en felles kontrollsentral for Sør-Norge på Stavanger Lufthavn Sola, står ved lag?

Begrunnelse

Det har i det siste vært stor uro rundt Avinors styre og ledelse. En del av uroen er knyttet til beslutningen i styret om at en skal etablere en felles kontrollsentral for Sør-Norge på Stavanger Lufthavn Sola. I Stavanger Aftenblad den 15. desember uttaler leder i Norsk Flygelederforening, Rolf Skrede, at han håper at denne flyttingen vil bli stoppet som et resultat av at direktør Randi Flesland valgte å trekke seg.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Avinors styre har ansvar for organisering av selskapets virksomhet og for vurdering av tiltak som er nødvendige for å sikre selskapets konkurranseevne og økonomi. I St.meld. nr. 36 (2003-2004) Om virksomheten til Avinor AS redegjorde departementet for omstillingen og effektiviseringsprogrammet "Take-off-05", jf. kap. 5.1.3. Ett av tiltakene i dette programmet var reduksjon fra fire til to kontrollsentraler. Det ble opplyst at valg av kontrollsentral sør ville bli gjort av Avinors styre høsten 2004. I kap. 5.2 Samferdselsdepartementets kommentarer, framgår blant annet: "Samferdselsdepartementet har vurdert de enkelte elementene i omstillingen, og kommet til at tiltakene ligger innenfor styrets ansvarsområde."

På denne bakgrunn viser jeg til at beslutning om lokalisering av kontrollsentraler tas av Avinors styre.