Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:284 (2005-2006)
Innlevert: 16.12.2005
Sendt: 19.12.2005
Besvart: 22.12.2005 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Det norske systemet for bruktbilavgifter ble underkjent av ESA i februar 2005, ettersom det på grunn av manglende presisjon utløser urimelige og urettferdige avgifter ved import av brukte biler. For en overgangsperiode skulle der innføres en ekstraordinær klagemulighet for å dempe systemfeilene. Dette er ikke gjort.
Vil finansministeren sørge for at en slik klageordning nå kommer på plass, og når kan man forvente at dette skjer?

Begrunnelse

Etter en klage fra Frie Bilimportørers forening konkluderte EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i en grunngitt uttalelse av februar 2005 med at avgiften for importerte bruktbiler til Norge ikke beregnes med tilstrekkelig presisjon og dermed er i strid med EØS-avtalen. Norge har i svarbrev av 18. april 2005 til ESA akseptert denne konklusjon og vil endre systemet for beregning av bruktbilavgifter. Ifølge brevet vil dette ta noe tid og Norge vil for en overgangsperiode innføre en ekstraordinær og ettertidig klagemulighet ved feil i avgiftsberegningene.
Denne klagemulighet ble ikke innført som forutsatt, med det resultat at i snitt 2 200 bruktbiler som innføres til Norge hver måned, blir ilagt en upresis og for høy avgift som følge av den erkjente systemfeil, uten at der foreligger noen mulighet for etterprøving.
Frie Bilimportørers Forening anslår at det på denne måten innkreves uberettiget 20-25 mill. kr pr. måned, altså 240-300 mill. kr på årsbasis. Manglende unntaksordninger medfører derved at avgifter blir innkrevd uten tilstrekkelig grunnlag. På bakgrunn av dette vil Frie Bilimportørers Forening, på vegne av medlemmene, vurdere å gå til sak og refusjonskrav mot staten.
I Finansdepartementets omtale av saken under pkt. 3.5.3 på side 57-58 i St.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte-, avgifts- og tollvedtak fremgår det at arbeidet med et nytt avgiftssystem for bruktbiler pågår for fullt, men også at det er komplisert og store kostnader knyttet til etablering og drift av et nytt system. Ifølge Frie Bilimportørers Forening er det dernest tvilsomt at et nytt system faktisk vil kunne bygges på de skisserte hovedelementer som inngår i departementets omtale.
Ettersom det åpenbart vil gå ytterligere tid før et nytt system, er klart er det derfor tvingende nødvendig at det snarest innføres en ekstraordinær og ettertidig klagerett ved import av bruktbiler, slik det er angitt i Norges brev av 18. april 2005 til EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: En omlegging til en nytt avgiftssystem for bruktbiler slik som det ble skissert i St.prp. nr. 1 (2005-2006) vil komplisere avgiftsberegningen og innebære store kostnader. Det har derfor vært viktig for Finansdepartementet med en grundig prosess for å finne en best mulig løsning på utformingen av et nytt system.

Departementet har arbeidet med dette og er nå helt i sluttfasen med å utforme et forslag til nytt system. Forslag til endringer i gjeldende regelverk vil etter planen bli sendt på høring i januar 2006. Departementet vil deretter vurdere innspill fra høringsinstansene, og arbeide for å få på plass et nytt system så raskt som mulig.

I departementets brev 18. april 2005 til EFTAs overvåkningsorgan, fremgår det at en midlertidig ordning i en overgangsperiode vil bli vurdert. Ettersom det tas sikte på at et nytt system snart vil være på plass, har departementet ikke funnet grunn til å iverksette en midlertidig ordning som etter vårt syn ikke vil fungere tilfredsstillende. Dette er bl.a. basert på det store antall kjøretøy som dette gjelder, forutberegnelighet for importørene og et ønske om en mest mulig lik og korrekt behandling. ESA er kjent med denne vurderingen.