Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:289 (2005-2006)
Innlevert: 19.12.2005
Sendt: 19.12.2005
Besvart: 06.01.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Rogaland fylkeskommune kan vise til undersøkelser som indikerer behov for økt ferjekapasitet i Boknafjordsambandet på E39. Ifølge fylkesordføreren er oversittingen i ferjesambandet høyt, både i helger og på vanlige ukedager. Dette medfører store utfordringer og negative konsekvenser for vanlige reisende og for næringslivet. Kyststamvegen E39 er viktig for fremkommeligheten på Vestlandet.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre et tilfredsstillende tilbud på Boknafjordsambandet?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er klar over at ferjesambandet Mortavika-Arsvågen på lik linje med en rekke vegstrekninger er preget av kapasitetsproblemer i høytrafikkerte perioder. Dette gir seg utslag i gjensitting og køproblemer. Spesielt er det trafikkavviklingsproblemer fredag ettermiddag fra Mortavika og søndag ettermiddag/kveld fra Arsvågen. I perioder med stor trafikk, som ferie og helligdager er det også kødannelse i sambandet. Dimensjoneringen av transportkapasitet på vegnettet kan likevel ikke ta utgangspunkt i de aller mest høytrafikkerte periodene. Regjeringen vil prioritere bedring i kapasiteten i riksvegferjenettet.

Statens vegvesen har i løpet av 2005 utvidet rutetilbudet i sambandet to ganger, slik at frekvens og åpningstid er utvidet med 7 rundturer hverdager og 8 rundturer på søndager. Målsettingen med det utvidede rutetilbudet er å redusere kødannelsen i sambandet. En må unngå at innsetting av en fjerde ferje i Mortavika-Arsvågen fører til et dårligere tjenestetilbud i andre deler av landet. Dette må undersøkes nærmere før jeg kan ta stilling til innsetting av fjerde ferje i sambandet.

Samferdselsdepartementet besluttet 10. februar 2004 å konkurranseutsette driften av Mortavika-Arsvågen. Som følge av denne konkurransen, vil det fra 1. januar 2007 bli faset inn nye gassferjer med utvidet kapasitet i sambandet. Beregningene viser at transportkapasiteten pr. time kommer til å øke med om lag 40 pst.