Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:290 (2005-2006)
Innlevert: 19.12.2005
Sendt: 19.12.2005
Besvart: 22.12.2005 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil fiskeri- og kystministeren foreta nødvendige grep for å sikre like konkurransevilkår mellom regionene langs kysten, og snarest fjerne det konkurransevridende sikkerhetsgebyret som skipstrafikken på Haugalandet er alene om å måtte betale?

Begrunnelse

Skipstrafikken på Haugalandet betaler i dag et sikkerhetsgebyr som tilsvarende trafikk i andre landsdeler slipper. Dette er en diskvalifiserende ordning som fører til konkurransevridning mellom regionene. Denne uheldige "bompengeringen" medfører igjen redusert trafikk og selvfølgelig også reduksjon i kjøp av varer og tjenester i regionen.
Sjøfartsnæringen, gjennom Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, samt lokale næringsinteresser, gjennom Karmøy næringsråd, har gjentatte ganger påpekt at det lokale næringsliv får store tap gjennom denne ekstrakostnaden som man ikke har andre steder. Viser til oppslag om disse problemene i Haugesunds Avis 3. desember, samt Karmøybladet 9. desember.
I Budsjett-innst. S. nr. 13 (2005-2006) slår en enstemmig transport- og kommunikasjonskomité fast at Regjeringen skal ha en samlet vurdering av alle gebyrer og avgifter innen sjøtransport for å sikre like konkurransevilkår.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Sjøtransport er en effektiv og miljøvennlig transportform, som utgjør en viktig del av transportnettverket. Regjeringen vil legge til rette for sikker ferdsel langs kysten, gjennom ulike tiltak. I enkelte områder er det på grunn av særskilte sikkerhetsmessige utfordringer etablert trafikksentraler. Trafikksentralene som dekker Grenlandsområdet og innseilingen til Sture/Mongstad er etablert på bakgrunn av skipstrafikk til spesielle industrianlegg. Trafikksentralene som dekker Oslofjorden og Rogalandsområdet er etablert for å overvåke trafikken i vanskelige og sterkt trafikkerte farvann.

Driften av alle operative trafikksentraler er finansiert gjennom brukerbetaling. Det innkreves dermed gebyrer for alle gebyrpliktige fartøyer som seiler innenfor de nevnte trafikksentralers dekningsområde. For trafikksentralene som dekker innseilingen til Grenland og til Sture/Mongstad er det de skip som har farlig og/eller forurensende last som er gebyrpliktige. For sentralene som dekker Oslofjorden og Rogaland er det den generelle skipstrafikken etter nærmere regler som er gebyrpliktige.

En betydelig del av infrastrukturen rettet mot sjøtransport finansieres gjennom brukerbetaling. I Soria Moria-erklæringen har Regjeringen varslet en samlet vurdering av alle gebyrer og avgifter innen sjøtransport.

Arbeidet med å gjennomgå Kystverkets gebyrstruktur er allerede startet opp. Første del av denne prosessen omfattet endringer i kystgebyret. Tidligere ble gebyret pålagt fartøy ved innseiling eller utseiling fra norsk indre farvann, mens fartøy i innenriks fart var fritatt for betalingsplikt. Fra 1. januar 2004 betaler også fartøyer i innenriksfart kystgebyr. I det videre arbeidet vil det blant annet bli sett nærmere på hvordan det samlede gebyrproveny fordeles på ulike fartøygrupper.