Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:297 (2005-2006)
Innlevert: 20.12.2005
Sendt: 20.12.2005
Besvart: 05.01.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Viser til oppslag i VG 20. desember 2005 der stortingsrepresentant Jan Bøhler mener Regjeringen snarest må kjøpe seg opp i Norske Skog for å tvinge gjennom en omkamp om Unionfabrikken i Skien. Bøhler mener også at statsminister Stoltenberg må gripe inn i Norsk Hydro og Telenor for å redde 1 000 truede arbeidsplasser. Bøhler krever også at statsministeren skal instruere Hydro-sjef Reiten om å opprettholde aluminiumsproduksjonen i Årdal.
Er Bøhlers krav forenlig med Regjeringens næringspolitikk?

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Denne regjeringen vil føre en aktiv eierskapspolitikk. Staten vil på normal måte bruke eiermakt for å ivareta sine eierinteresser. Dette vil skje innenfor de rammer og spilleregler som følger av aksjelovgivningen og alminnelige aksepterte prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Omstillinger, nedleggelser og omstruktureringer er naturlige prosesser i alle selskapers utvikling, også i selskaper hvor staten har eierinteresser. Det er derfor ikke aktuelt at staten på et generelt grunnlag skal bruke sin eiermakt for å forhindre dette.

Jeg legger imidlertid vekt på å ha kontakt og en god dialog med sentrale norskbaserte selskaper om større saker som berører selskapene, deres ansatte og lokalsamfunnene de opererer i. Dette gjelder enten de er i privat eie, eller helt eller delvis eid av staten.

Det foreligger for øvrig ingen konkrete planer om at staten skal erverve aksjer i Norske Skog ASA.