Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:298 (2005-2006)
Innlevert: 20.12.2005
Sendt: 20.12.2005
Besvart: 05.01.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I forbindelse med uroen i NSSR (Redningsselskapet) er det kommet frem at styreleder har fakturert selskapet for bruk av egen tid til rådgivning og samtaler med selskapets ledelse om arbeid som har tilknytning til selskapets virksomhet. Samferdselsdepartementet og derved statsråden er på vegne av staten eier og generalforsamling for flere statsforetak innen samferdsel.
Kan statsråden opplyse om styreleder/styremedlemmer i noen av disse selskapene har honorarer/godtgjørelse ut over styrehonorar for arbeid tilknyttet selskapene?

Begrunnelse

Jeg legger til grunn at styrehonorar dekker arbeidsinnsats til styreleder og styremedlemmer i aksjeselskap som er heleid av staten. Jeg viser til debatt som lenge har vært om signaleffekt knyttet til lønnsnivå og honorar til styrer også i statlige selskaper. Det har viktig signaleffekt at heleide statlige selskaper opptrer med ryddighet når det gjelder lønninger, honorarer og øvrige betingelser for selskapenes ledelse og for styrene der staten utpeker styremedlemmene. Jeg går ut fra at statsråden derfor har full oversikt over situasjonen vedrørende disse forhold når det gjelder de statlige selskapene hun som fagstatsråd i Samferdselsdepartementet har ansvaret for gjennom rollen som generalforsamling i selskapene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Samferdselsdepartementet forvalter eierskapet i NSB AS, Posten Norge AS, Avinor AS og BaneService AS. På generalforsamlingene våren 2005 ble godtgjørelse til styrene for samtlige selskaper fastsatt til 300 000 kr til leder, 180 000 kr til nestleder (i de tilfeller styret har nestleder), 150 000 kr til medlem og 7 000 kr pr. møte til varamedlemmer. Dette dreier seg om kompensasjon for ordinært styrearbeid, og det ligger ikke inne ekstrabetaling for eventuell arbeidsinnsats eller tjenester utover det ordinære.

Det kan imidlertid forekomme at styreleder eller medlemmer av styret må påregne en større arbeidsinnsats enn det som er rimelig for et selskap som er i ordinær drift, og hvor det kan forekomme spesielle forhold som styret må gripe fatt i. Dette kan eksempelvis dreie seg om større omorganiseringer og nyetablering av virksomhet. For 2005 har dette resultert i følgende:

- Styreleder i Avinor AS ble etter forelegg for Samferdselsdepartementet, innvilget en særskilt godtgjørelse på 75 000 kr for ekstraordinært arbeid i tilknytning til omorganiseringsprosessen i Avinor AS. Saken er referert i protokoll fra generalforsamlingen i Avinor AS 26. mai 2005.

- Styreleder i BaneService ble innvilget en ekstraordinær godtgjørelse på 200 000 kr og styremedlemmene en ekstraordinær godtgjørelse på 40 000-60 000 kr ved beslutning på generalforsamlingen 13. juni 2005. Generalforsamlingens begrunnelse var styrets arbeidsinnsats i forbindelse med utskillelse av BaneService fra Jernbaneverket og etableringen som aksjeselskap.

I NSB AS og Posten Norge AS er det ikke gitt godtgjørelse til styret utover de ordinære satser som er referert ovenfor.