Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:299 (2005-2006)
Innlevert: 20.12.2005
Sendt: 20.12.2005
Besvart: 05.01.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I St.prp. nr. 1 (2005-2006) for Samferdselsdepartementet, side 36 pkt 3.11, er det gitt omtale av styringen av store investeringer. Det fremgår at KS1 inntil videre ikke vil bli brukt i samferdselssektoren. Likevel er det i oppdraget for kvalitetssikring av Jondalstunnelen i Hordaland lagt inn "et innslag av KS1".
Kan statsråden opplyse hvorfor Samferdselsdepartementet i dette oppdraget likevel bruker KS1, i strid med opplysninger som er gitt i budsjettproposisjonen?

Begrunnelse

Jeg viser til begrunnelsen i mitt skriftlig spørsmål nr. 254, datert 9. desember 2005.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Saker som skal fremmes for Stortinget til behandling må være grundig gjennomarbeidet. Etter det jeg er gjort kjent med, er det forhold ved Jondalstunnelen som gjør at prosjektet er mer uavklart enn det som er vanlig ved igangsetting av ekstern kvalitetssikring. Jeg sikter spesielt til at plansituasjonen ikke er avklart. Dessuten ligger prosjektet i et område med flere vegforbindelser som muligens kan være alternative ruter. Dette skaper usikkerhet om trafikkgrunnlaget.

KS2 gjelder i utgangspunktet kvalitetssikring av selve kostnadsoverslaget til et prosjekt. Siden det i dette tilfellet er naturlig å også inkludere de uavklarte spørsmålene nevnt over i kvalitetssikringen, legges det inn et mindre element av KS1 i denne.

KS1 i samferdselssektoren er, som stortingsrepresentanten Sortevik påpeker, ikke tilstrekkelig avklart til å kunne tas i bruk i full målestokk nå. Det pågår et utredningsarbeid med sikte på nærmere avklaring av prinsipielle sider ved bruk av KS1 i sektoren.

Ettersom kvalitetssikringen av Jondalstunnelen kun omfatter et mindre element av KS1, kan jeg ikke se at konsulentens oppdrag er i strid med opplysninger gitt i budsjettproposisjonen for 2006.