Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:302 (2005-2006)
Innlevert: 20.12.2005
Sendt: 21.12.2005
Besvart: 05.01.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Flere miljøorganisasjoner og Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging er bekymret for omfanget av avvirkingen av den midtnorske kystregnskogen. Dersom vi skal nå målsettingen om stans i det biologiske mangfoldet innen 2010 må skogvernet styrkes. Kystregnskogen er i den forbindelse høyt prioritert. Det tas derfor til orde for hugststans og at det igangsettes en verneprosess.
Hva vil miljøvernministeren gjøre for å bidra til at kystregnskogen i Midt-Norge forvaltes på en bærekraftig måte?

Begrunnelse

WWF-Norge og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold har sendt et brev til miljøvernministeren og landbruksministeren, hvor det uttrykkes bekymring for kystregnskogen i Midt-Norge. Venstre deler denne bekymringen. Venstre har som mål at skogvernet må økes fra dagens 1 til 4,5 pst. I arbeidet med vern skal frivillig vern prioriteres, i tillegg til at staten må gå foran og verne skog på statens grunn, bl.a. Statskogs arenaer.
I brevet fra miljøvernorganisasjonene pekes det på at skogvernet må styrkes dersom målsettingen om å stanse tapet av det biologiske mangfold innen 2010 skal overholdes. Det vises til at de midtnorske kystregnskogene må være en av de høyest prioriterte skogtypene fordi Norge har et internasjonalt ansvar for å sikre denne skogstypen og de truede artene som finnes her. Jeg ber derfor statsråden redegjøre for hvordan forvaltning av denne skogstypen i Midt-Norge kan skje på en bærekraftig måte.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen fastslått at vi skal øke skogvernet for å sikre det biologiske mangfoldet.

Kystgranskogene i Midt-Norge er en internasjonalt sjelden skogtype med et særpreget biologisk mangfold. Dette er en skogtype som Norge har et spesielt internasjonalt ansvar for. Jeg ser det derfor som nødvendig at prioriterte lokaliteter av kystgranskog sikres gjennom vern etter naturvernloven.

Lokaliteter som ikke er verneverdige etter naturvernloven, bør gjennom skognæringens sektoransvar sikres en økologisk forsvarlig forvaltning. Skognæringen har både et eget ansvar og en klar egeninteresse av å kunne dokumentere at miljøverdiene i den internasjonalt sett viktige kystgranskogen ivaretas.

Høsten 2003 tilbød Norges Skogeierforbund i brev til Miljøverndepartementet å sette i gang prosesser for frivillig vern i kystgranskogene i Midt-Norge. Etter oppdrag fra Miljøverndepartementet startet Direktoratet for naturforvaltning tidlig i 2004 et samarbeid med Norges Skogeierforbund for å prøve ut om man kan sikre prioriterte lokaliteter av kystgranskog gjennom arbeidsmåten "frivillig skogvern".

Norges Skogeierforbund og Skogeierforeninga Nord la 29. mars 2005 fram en handlingsplan for frivillig vern i kystgranskogen i Midt-Norge. Direktoratet for naturforvaltning har anbefalt at Miljøverndepartementet legger denne handlingsplanen til grunn for arbeidet med frivillig vern av kystgranskog.

Jeg er innstilt på å følge anbefalingen fra Direktoratet for naturforvaltning. Jeg forventer at samarbeidet med skogeiernes organisasjoner vil gi konkrete resultater i løpet av 2006, ved at det framkommer konkrete tilbud om frivillig vern for viktige lokaliteter av kystgranskog. Hvis det mot formodning viser seg at viktige lokaliteter ikke fanges opp gjennom arbeidet med frivillig vern, vil jeg se det som nødvendig å sette i gang supplerende verneprosesser for å sikre prioriterte områder av denne spesielt viktige skogtypen.