Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:304 (2005-2006)
Innlevert: 20.12.2005
Sendt: 21.12.2005
Besvart: 22.12.2005 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Vil finansministeren gi dispensasjon for engangsavgift for små lastebiler som ankommer Norge etter 1. januar 2006, dersom avtale om import var inngått før forslaget til avgiftsøkning ble fremmet?

Begrunnelse

Regjeringen innfører engangsavgift for små lastebiler med 20 pst. av avgiften for personbiler. Dette fører til en avgiftsøkning i 100 000 kroners-klassen.
Bilimportører som har biler underveis til Norge og som har bestilt biler før tilleggsproposisjonen ble lagt frem kommer dermed i en uheldig situasjon dersom de ankommer etter 1. januar 2006. De kan ikke avbryte transporten og avtalen med bilprodusenten, og kunden vil vanskelig godta en slik vesentlig prisøkning i strid med forutsetningene for handelen. Norske bilimportører kommer i en urimelig skvis.
Det tar ofte inntil 12 måneder fra en bil bestilles til levering i Norge. Det er dessuten generelt stor usikkerhet rundt den tiden det tar å frakte bilene med båt over havet. Det blir nesten lotteri om bilen kommer frem før eller etter nyttår, og altså om bilen får en enorm avgiftsøkning eller ikke.
Et slikt vedtak burde vært varslet lengre tid i forveien slik at bransjen hadde hatt mulighet til å tilpasse sin virksomhet. Slik det nå legges opp til setter man arbeidsplasser i fare.
Det ville derfor vært naturlig om Finansdepartementet gav en dispensasjon fra avgiften, dersom det for den enkelte bil påviselig er inngått avtale før forslaget til avgiftsvedtak ble lagt frem 10. november i den rød-grønne regjeringens tilleggsproposisjon.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg kan opplyse at departementet ved brev 14. desember og 21. desember 2005 har funnet grunnlag for å gi en overgangsordning for innføring av engangsavgift for lette lastebiler. Ordningen innebærer at lastebiler med tillatt totalvekt inntil 7 500 kg tillates registrert og avgiftsbehandlet etter dagens regelverk dersom innførsel til Norge og registrering skjer før 1. april 2006. Ordningen gjelder kjøretøy som er anskaffet før 10. november 2005. Med anskaffet menes at det er inngått bindende kontrakt med fabrikk eller leverandør i utlandet om kjøp av kjøretøy. Informasjon om ordningen er lagt ut på Finansdepartementets hjemmeside (www.odin.dep.no/fin).