Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:305 (2005-2006)
Innlevert: 20.12.2005
Sendt: 21.12.2005
Besvart: 03.01.2006 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Kan justisministeren forsikre Stortinget om at gjennomføringen av strukturplanen for domstolene skjer i tråd med Stortingets vedtak?

Begrunnelse

Sammenslåingen av Haugesund og Karmsund tingrett er vedtatt av Stortinget, og bygging av nytt tinghus har hele tiden vært en forutsetting for sammenslåingen. I månedsskiftet november/desember 2005 kom Domstoladministrasjonen så i tvil om man ville få budsjettmessig dekning for merutgiftene til husleie når tinghuset skal stå ferdig andre halvår 2007.
Jeg har nå blitt gjort kjent med at Domstoladministrasjonen gikk til Justisdepartementet for å få en forsikring om budsjettmessig dekning. Saken skal nå ha blitt behandlet i regjeringskonferanse, og justisministeren ble gitt tillatelse til å ta saken opp i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett til våren. Dette har medført at Domstoladministrasjonen har utsatt alt videre arbeid med kontrakten for Haugaland og Toten. I beste fall får vi nå minimum et halvt års utsettelse, dersom tilbyderne står ved sine tilbud. I ugunstigste tilfelle blir det ikke noen bygging i det hele tatt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: St.meld. nr. 23 (2000-2001) Førsteinstansdomstolene i fremtiden ble behandlet av Stortinget 21. mai 2001. Stortinget vedtok da at de opprinnelig 92 domstolene i første instans skulle reduseres til 66.

Stortinget har ikke vedtatt noen bestemt fremdrift for strukturendringene i første instans. Dette må vurderes i forbindelse med den ordinære budsjettprosessen. Det er imidlertid i de senere års St.prp. nr. 1 orientert om planlagt fremdrift for prosjektet. Det er Domstoladministrasjonen som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av strukturendringene.

Jeg har som intensjon å legge til rette for at gjennomføringen av de vedtatte strukturendringene i førsteinstansdomstolene kan skje på best mulig måte.

Jeg gjør i den forbindelse oppmerksom på at jeg i november 2005 mottok innspill fra Domstoladministrasjonen, med forslag til enkelte endringer i den vedtatte strukturen i fylkene Østfold og Telemark.

Jeg vil vurdere Domstoladministrasjonens innspill, og eventuelt komme tilbake til Stortinget på egnet måte.