Skriftlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:307 (2005-2006)
Innlevert: 20.12.2005
Sendt: 21.12.2005
Besvart: 05.01.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): I "Forskrift om foreldrebetaling i barnehager" heter det i § 1: "Betaling for kost kan komme i tillegg". Enkelte barnehageeiere krever inn kostpenger av foreldrene i tillegg til maksimalgrensen, men det framstår som noe uklart hva kostpengene skal/kan dekke og hvor stort det månedlige beløpet kan være.
Skal eventuelle kostpenger kun dekke innkjøp av selve maten og drikken til barna i barnehagen, eller kan kostpenger også dekke utgifter til kjøkkenassistent/kokk, kjøkkenutstyr o.l.?

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Forskrift om foreldrebetaling i barnehager fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 § 1 sier at barnehageeier kan ta betaling for kost i tillegg til maksimalgrensen. Dette medfører at barnehageeier som har en foreldrebetaling lik maksimalprisen, i tillegg kan kreve betaling for måltider servert i barnehagen. Eventuelle kostpenger skal i så fall dekke barnehagens faktiske utgifter til måltidene (selvkost). Dersom barnehagen har ansatt en kjøkkenassistent, kan utgiftene til lønn til denne assistenten tas med i beregningen av barnehagens faktiske utgifter til måltidene. Kostpengeberegningen må kun relatere seg til kjøkkenassistentens arbeid med måltidene i barnehagen. Betaling for mat skal ikke være på et slikt nivå at barnehageeier tjener på dette. Eventuelle kostpenger er et spørsmål det er naturlig å drøfte med foreldrene/de foresatte, jf. barnehagelovens bestemmelser om foreldremedvirkning i § 4 om foreldreråd og samarbeidsutvalg.