Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:308 (2005-2006)
Innlevert: 21.12.2005
Sendt: 22.12.2005
Besvart: 05.01.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Er det aktuelt for staten å bruke sin eiermakt i norske selskaper til å gripe inn overfor omstilling, omstrukturering og nedleggingsbeslutninger, og er dette aktuelt overfor Norske Skog ASA slik Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Jan Bøhler mener i VG 20. desember 2005?

Begrunnelse

Stortingsrepresentant Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet mener i VG 20. desember 2005 at staten må kjøpe seg opp i Norske Skog for å tvinge gjennom en omkamp om Union-fabrikken i Skien. Han mener også, ifølge VG, at statsministeren må gripe inn overfor halvstatlige Norske Hydro og Telenor for å redde arbeidsplasser. Han mener videre at hele vitsen med statlig eierskap er å styre bedriftene og at staten i dag er en utrolig passiv eier, faktisk mer tilbakeholden enn noe finansielt aksjefond i hele verden.
Motivene for statens eierskap i næringslivet har hittil vært å sikre nasjonale interesser på sentrale områder som forsvar, infrastruktur, naturressurser, finansnæring mv. samt norske hovedkvarter og finansiell avkastning. I de fleste anledninger er imidlertid staten en passiv, finansiell investor både som direkte eier og gjennom Folketrygdfondet.
Tidligere i høst var Senterpartiets finanspolitiske talsmann ute med et utspill i samme retning, hvor han mente at Folketrygdfondet bør øke sin eierandel i utvalgte norske bedrifter for å sikre nasjonalt eierskap.
For øvrige aksjonærer i selskaper staten er eier i vil det selvsagt være av interesse dersom staten griper inn overfor omstilling, omstrukturering og nedlegging som er besluttet av ledelsen og styret, og begrunnet i hensynet til bedriftens lønnsomhet.
Soria Moria-erklæringen er noe uklar på motivene for statlig eierskap. Derfor er det et behov for en avklaring om det er aktuelt for staten å bruke sin eiermakt i norske bedrifter til å gripe inn overfor fortløpende omstilling og omstrukturering, nedleggingsbeslutninger o.l.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Denne regjeringen vil føre en aktiv eierskapspolitikk. Staten vil på normal måte bruke eiermakt for å ivareta sine eierinteresser i de selskaper hvor staten er eier. Dette vil skje innenfor de rammer og spilleregler som følger av aksjelovgivningen og alminnelige aksepterte prinsipper for eierstyring og selskapsledelse.

Omstillinger, nedleggelser og omstruktureringer er naturlige prosesser i alle selskapers utvikling, også i selskaper hvor staten har eierinteresser. Det er derfor ikke aktuelt at staten på et generelt grunnlag skal bruke sin eiermakt for å forhindre dette.

Jeg legger imidlertid vekt på å ha kontakt og en god dialog med sentrale norskbaserte selskaper om større saker som berører selskapene, deres ansatte og lokalsamfunnene de opererer i. Dette gjelder enten de er i privat eie, eller helt eller delvis eid av staten.

Det foreligger ingen konkrete planer om at staten skal erverve aksjer i Norske Skog ASA.