Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:309 (2005-2006)
Innlevert: 22.12.2005
Sendt: 22.12.2005
Besvart: 10.01.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil Regjeringen foreta seg noe for å sikre at voldsutsatte som lever på hemmelig adresse kan opprette ordinære kundeforhold i banker/nettbanker?

Begrunnelse

I Norge i dag lever en rekke personer på hemmelig adresse. Ofte i skjul for en tidligere partner eller slektning som truer med eller utøver vold. Mennesker som lever på hemmelig adresse er i en sårbar og vanskelig situasjon. Blant annet vil de som regel være avskåret fra å ha kontakt med familie og nettverk. Belastningen med å leve på hemmelig adresse er allerede i utgangspunktet betydelig. Det er derfor svært viktig at personer på hemmelig adresse ikke opplever store tilleggshindringer i hverdagen. Personer som lever på hemmelig adresse forteller om mange praktiske utfordringer ved deres livssituasjon. Blant annet er det kommet fram at det for personer som lever på hemmelig adresse er svært vanskelig å opprette konto i bankene, og da særlig i nettbanker. Uten mulighet til å opprette et ordinært kundeforhold i en bank blir hverdagen betydelig mer komplisert enn den hadde behøvd å være.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det følger av hvitvaskingsloven § 6 nr. 3 at rapporteringspliktige, dvs. blant annet banker, forsikringsselskaper og verdipapirforetak, skal registrere kunders faste adresse. Tilsvarende krav følger av sparebankloven og forretningsbankloven. Jeg er enig i at det kan være gode grunner til å gjøre unntak for et slikt krav om registrering i de tilfelle der Folkeregisteret har truffet vedtak om at vedkommende persons adresse skal holdes hemmelig. Etter en foreløpig vurdering ser det også ut til at aktuelt internasjonalt regelverk ikke hindrer at det gjøres unntak av denne typen.

Jeg har derfor nå i lys av det ovenstående bedt Kredittilsynet om å igangsette et arbeid med sikte på å kunne foreslå nødvendige regelendringer som vil kunne avhjelpe noen av de problemene spørsmålsstilleren peker på i forhold til å opprette kundeforhold i finansinstitusjoner.