Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:311 (2005-2006)
Innlevert: 29.12.2005
Sendt: 02.01.2006
Besvart: 10.01.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): På TV2-nyhetenes morgensending den 21. januar 2003 var Arbeiderpartiets Sylvia Brustad sterkt opprørt over at regjeringen Bondevik, midt under strømkrisen, hadde innført en "varmepumpeavgift". Det hun trolig siktet til var at innføringen av HFK-avgiften rammet varmepumper som bruker HFK-gassene. Avgiften ble omtalt som negativt for energisituasjonen i landet. Brustad og Arbeiderpartiet sitter nå i Regjeringen.
Kan man forvente at Regjeringen vil fjerne "varmepumpeavgiften", slik at den ikke bidrar til en fortsatt vanskelig energisituasjon?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Spørsmålet ble sendt olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. Spørsmålet er oversendt meg for besvarelse som ansvarlig for HFK-avgiften.

Hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)er moderate til kraftige klimagasser som reguleres gjennom Kyoto-protokollen. Siktemålet med avgiften er blant annet å stimulere til bruk av alternative gasser og til utvikling av ny teknologi som ikke bruker disse gassene.

Avgiften er generell ved at den omfatter både gass i bulk og gass som inngår i forskjellige produkter, for eksempel i varmepumper, kjøleskap, luftkjølere, produkter av isolasjonsmidler mv. Avgiftssatsen varierer etter type HFK- og PFK-gass, dvs. at satsen er avhengig av hvor kraftig klimaeffekt den enkelte gass antas å ha.

For HFK og PFK som inngår som bestanddel i andre varer, betales avgift etter andelen HFK og PFK. Dersom mengden HFK og PFK som inngår i produktene ikke kan dokumenteres, betales det avgift etter bestemte sjablonger, jf. særavgiftsforskriften § 3-18-2 femte ledd.

Miljøverndepartementet har etablert en refusjonsordning for destruksjon av HFK og PFK. Refusjonsordningen bidrar til å forhindre lekkasje og stimulerer til innsamling av gassene, slik at utslippene reduseres ytterligere.

Avgiften og refusjonsordningen på HFK og PFK tar sikte på å redusere bruk og utslipp av miljøskadelige klimagasser. HFK/PFK i varmepumper har like stor klimaeffekt som HFK/PFK i andre produkter. Unntak fra avgiftsplikt vil dessuten medføre avgrensnings- og kontrollproblemer. På denne bakgrunn er det etter min mening ikke aktuelt å unnta gass i varmepumper fra avgiftsplikten.