Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:312 (2005-2006)
Innlevert: 29.12.2005
Sendt: 02.01.2006
Besvart: 09.01.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Vil statsråden og Regjeringen gjennom aktivt engasjement, via politiske kanaler, nå forsøke å få løst importstoppen på norsk laks til Russland?

Begrunnelse

I går ble det kjent at Brandasund fiskeforedling i Bømlo har sendt ut permisjonsvarsel for 100 ansatte fra 1. januar 2006 pga. stopp i fersk-fisk-leveranser til Russland. Flere andre slakterier står i lignende situasjon. Grunnen til importstoppen til Russland er som kjent at russiske kontrollmyndigheter mener at norsk laks inneholder for store mengder tungmetaller. Dette bestrides av det Norske Mattilsynet, som senest i går sendte nok et brev til russiske myndigheter om dette.
Høyre mener saken åpenbart har politiske overtoner, særlig når vi vet at i Russland har denne saken høyeste prioritet av politiske myndigheter. I Norge har ansvarlige politiske myndigheter latt et tilsyn kjøre saken.
Markedet i Russland er det raskest voksende marked for norsk laks og ørret, med 40 pst. vekst bare i fjor. I dag er det også blitt kjent at russiske importører nå er i gang med å sikre seg nye alternative leveranser fra Skottland. Sakens konsekvenser akselererer dermed i hurtig tempo og mange tusen arbeidsplasser langs kysten er truet om denne saken blir langvarig og brer om seg.
Saken kan også få konsekvenser for eksport til andre land de nærmeste årene om vi ikke ordner opp raskt. Det er derfor særdeles viktig at den norske regjeringen ser alvoret i denne saken og tar grep for a sikre arbeidsplassene langs kysten.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Jeg vil innlede med å understreke at vi har arbeidet aktivt overfor russiske myndigheter med sikte på å finne fram til tilfredsstillende løsning i saken og kan forsikre at vi fortsetter denne innsatsen.

Vi vurderer fortløpende hvordan saken best kan og bør håndteres og vil følge opp med ytterligere politiske kontakter der dette er hensiktsmessig. Det er imidlertid nå klart at det først vil kunne komme bevegelse i saken etter at den russiske forvaltningen er tilbake etter sin nyttårsferie. Det første som da skjer er at saken vil være tema på møte 12.-13. januar i Moskva som departementsråden i Fiskeri- og kystdepartementet skal ha med den nye russiske formannen i den bilaterale norsk-russiske fiskerikommisjon.

Vi har sett det som vesentlig at den faglige dialogen på grunnlag av anførslene fra de russiske veterinærmyndigheter går mellom de nasjonale fagmyndighetene, representert ved Mattilsynet her i Norge. I denne dialogen er det fra norsk side arbeidet målrettet og med rask oppfølging, for å finne ut av og løse de spørsmål som er kommet opp.

På møte i Moskva 20. desember mellom russiske veterinærmyndigheter og Mattilsynet, var begge parter enige om at det er behov for et tett samarbeid og dialog i saken. Russiske veterinærmyndigheter stod imidlertid fast ved at de hadde funnet svært høye verdier av bly og kadmium i norsk oppdrettslaks. Norske overvåkningsprogram av produksjonskjeden for oppdrettsfisk viser imidlertid ikke slike resultater, ei eller har andre importland rapportert slike funn fra sine importkontrollsystemer.

All produksjon av oppdrettsfisk i Norge er underlagt omfattende regelverk og kontroll. Norske sjømatmyndigheter har siden 1995 overvåket bl.a. innholdet av kadmium og bly i oppdrettslaksen, og samtlige verdier for bly og kadmium har ligget godt under grenseverdiene fastsatt av EU. Fiskefôret overvåkes på tilsvarende måte.

Regjeringen gir arbeidet med å finne en løsning på uenigheten høyeste prioritet, og russiske veterinærmyndigheter og eksperter er invitert til Norge så snart som mulig for en felles russisk-norsk inspeksjon av norske sjømatbedrifter og en felles gjennomgang av det norske sjømattilsynet. Mattilsynet forfølger dessuten andre muligheter for å få til nye møter med ledelsen for de russiske veterinærmyndigheter.

Det norske kontrollsystemet for oppdrettsfisk er godt, og nyter stor tillit i markedene. Vi har lagt vekt på tiltak for å gjenopprette russiske myndigheters tillit til det norske kontrollsystemet. Mattilsynet har presentert for russerne forslag til en midlertidig tiltaksplan for utvidet prøvetaking og analyse av fisk for å få åpnet det russiske markedet igjen for fersk fisk fra Norge inntil hovedspørsmålet kan finne en tilfredsstillende avklaring. Videre er det på anmodning sørget for russisk oversettelse av en omfattende dokumentasjon om norsk regelverk og kontrollordninger.

Selv har jeg skrevet brev til min russiske kollega, landbruksminister A. V. Gordeev, som er ansvarlig minister for veterinærtjenesten, og uttrykt stor uro over den oppståtte situasjonen og anmodet om hans engasjement i saken.

I arbeidet med saken er det tett og løpende kontakt mellom Mattilsynet, Fiskeri- og kystdepartementet, andre berørte departement og vår ambassade i Moskva.

Vi har hatt tett dialog med Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, som har gitt sin støtte til vår strategi og de tiltak myndighetene så langt har iverksatt. Det vil også i fortsettelsen bli holdt nær kontakt mellom Regjeringen og næringens tillitsvalgte for å følge saken, utveksle vurderinger og drøfte strategi. Siktemålet er en tilfredsstillende løsning så snart som mulig.