Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:313 (2005-2006)
Innlevert: 04.01.2006
Sendt: 04.01.2006
Besvart: 10.01.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Rett før jul gav Regjeringen 45 utvinningstillatelser i Nordsjøen og på Haltenbanken, men tildelte ingen av de utlyste blokkene rundt Snøhvit-feltet utenfor Finnmark. Dette passer ikke med statsrådens offensive uttalelser om petroleumsvirksomhet i nord, hvor blant annet ANB 15. november 2005 melder om at statsråden er svært fornøyd med stor interesse for nye leteområder i nord.
Skyldes den manglende tildelingen fraværende interesse fra oljeselskapene, eller har Regjeringen innført en ny definisjon av begrepet modne områder?

Begrunnelse

Miljøvernministeren har fått ros for å ha frigitt miljøvurderingene fra Statens forurensningstilsyn (SFT), Norsk Polarinstitutt og Direktoratet for naturforvaltning (DN) i forbindelse med utlysingen av 19. konsesjonsrunde i Norskehavet og Barentshavet. Man burde forvente at en slik "åpenhetslinje" gjennomføres også ved Regjeringens begrunnelser for tildeling i forhåndsdefinerte områder.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: I 2003 ble konsesjonspolitikken endret ved innføringen av ordningen med "Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO)". TFO-systemet ble introdusert for tydeligere å skille mellom modne og umodne områder på norsk kontinentalsokkel i tildelingssammenheng. Det ble opprettet et forhåndsdefinert område som inkluderte modne deler av norsk sokkel. TFO-området skal utvides med nye blokker etter hvert som nye områder på sokkelen modnes for petroleumsaktiviteten, men området skal ikke innskrenkes. Det har siden innføringen av ordningen i 2003 ikke vært endringer i departementets definisjon av modne områder.

Modne områder er kjennetegnet ved at områdene er godt dekket av seismiske undersøkelser og at det er foretatt et betydelig antall leteboringer. Områdene er således relativt godt utforsket og har relativ godt kjent geologi. Videre ligger blokker i de modne områdene ofte nær eksisterende eller planlagt infrastruktur. Umodne områder på norsk sokkel hvor geologien er mindre kjent blir utlyst i de nummererte rundene. 19. konsesjonsrunde inkluderer således umodne områder på norsk sokkel.

Når det gjelder TFO-området rundt Snøhvit-feltet i Barentshavet, ble det for første gang inkludert i TFO 2004 ved utlysingen i januar 2004. Bakgrunnen for dette var å gi selskapene mulighet til å påvise tilleggsressurser til Snøhvit. I desember 2004 ble en relativt stor utvinningstillatelse innenfor dette området tildelt til rettighetshaverne i Snøhvit-feltet. TFO-området i Barentshavet er et begrenset område og dette ble ikke utvidet ved utlysingen i januar 2005. Tildelingene i TFO 2005 er basert på søknader mottatt fra selskapene og i TFO-området i Barentshavet mottok departementet ingen søknader.

I forbindelse med at departementet den 15. november 2005 mottok søknader i 19. konsesjonsrunde, uttalte jeg at jeg var godt fornøyd med interessen selskapene viser for nye letemuligheter i umodne deler av Barentshavet og Norskehavet. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i Barentshavet og Norskehavet i 19. konsesjonsrunde i slutten av første kvartal 2006.

I Soria Moria-erklæringen står det at "de miljøfaglige vurderingene som gjøres i forbindelse med konsesjonsrundene, skal innenfor miljøinformasjonslovens rammer være offentlige for allmennheten. Dette gjelder også vurderingen av de enkelte blokkene som skal tildeles". I tråd med dette vil miljø- og fiskerivurderingene bli offentliggjort ved fremtidige utlysinger, inkludert utlysing av nye blokker i de årlige TFO-rundene.

Når det gjelder tildeling av utvinningstillatelser blir dette gjort på bakgrunn av annonserte og forutsigbare kriterier som har ligget fast over lang tid. Disse kriteriene fremgår i utlysingen.