Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:317 (2005-2006)
Innlevert: 05.01.2006
Sendt: 09.01.2006
Besvart: 16.01.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Kan finansministeren love norsk næringsliv og norske forbrukere at regjeringen Stoltenberg II ikke vil innføre avgift på biogass?

Begrunnelse

Etter hvert som stadig flere aktører benytter biogass som drivstoff kan det synes som om noen av aktørene i bransjen frykter at man vil innføre avgift på biogass. Man vil kunne hevde at en slik avgift vil føre til at mange av dem som har satset på slikt miljøvennlig drivstoff vil føle seg lurt dersom en avgift blir innført. Videre kan frykten for en slik avgift i seg selv føre til at satsningen på denne typen teknologi går saktere. Biogassdrift fører til lavere NOx- og SO2-utslipp og den er i forhold til CO2 kretsløpsnøytral.
Jeg håper at statsråden kan berolige aktørene med at regjeringen Stoltenberg II ikke har til hensikt å innføre avgift på biogass.
En slik avklaring vil være et viktig bidrag til at næringsliv og forbrukere fremover tør satse på denne miljøvennlige teknologien.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Etter Grunnloven § 75 bokstav a vedtas skatter og avgifter av Stortinget for ett år av gangen. Dette innebærer at det hvert år må fattes vedtak om hvilke varer og tjenester som skal avgiftslegges og at varer og tjenester som det ikke uttrykkelig er fattet vedtak om avgiftsplikt på, er avgiftsfrie.

Ren biodiesel og biogass er i dag ikke avgiftsbelagt. Det følger av at Stortinget ikke har fattet vedtak om avgift på disse produktene. Videre har Stortinget vedtatt fritak for CO2-, svovel- og autodieselavgift for andel biodiesel i mineralolje.

Biogass gir ikke netto utslipp av CO2 og bør derfor være fritatt fra CO2- avgift. Bruk av biogass som drivstoff gir imidlertid de samme veibruks - og ulykkeskostnadene som bruk av andre drivstoff. Dette taler for at biogass bør ilegges en avgift som varer til de veibruks- og ulykkeskostnadene som bruken av kjøretøyene påfører samfunnet. Det foreligger imidlertid ingen konkrete planer om å innføre avgift på biogass.

Jeg viser for øvrig til utformingen og nivået på de ulike avgiftene som vil bli vurdert fram mot Regjeringens fremleggelse av forslag til statsbudsjett for 2007 i oktober 2006. Jeg kan ikke nå si noe konkret om innholdet i dette forslaget, men vil vise til at regjeringen i Soria Moria-erklæringen bl.a. har sagt at vi vil gjennomgå skatte- og avgiftssystemet med sikte på å foreta endringer for å fremme miljøvennlig atferd og at vi ønsker å arbeide aktivt for å utvikle og øke bruken av miljøvennlige kjøretøy.