Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:319 (2005-2006)
Innlevert: 10.01.2006
Sendt: 10.01.2006
Besvart: 17.01.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Hva tenker miljøvernministeren om fremtiden for Konventionsgården i Moss, og vil statsråden foreta seg noe for å eventuelt sikre denne historisk viktige bygningen utover tidligere vedtak om fredning?

Begrunnelse

Konventionsgården i Moss, som er av meget historisk viktighet, er i dag eid av M. Peterson & Søn AS. Bygningen skal nå legges ut for salg. Gjennom debatt i lokalmedia har spørsmålet blitt reist om staten burde sikre et offentlig eierskap siden bygningen har stor historisk betydning. Foreløpige signaler fra Miljøverndepartementet, referert i lokalavisene, fra administrativt nivå, er at siden Konventionsgården er fredet med hjemmel i kulturminneloven, så anser Miljøverndepartementet at de nasjonale kulturhistoriske verdiene knyttet til bygningen er ivaretatt gjennom dette. Denne bygningen vil sikkert på en god måte også bli ivaretatt av fremtidige private eiere, slik den har blitt av dagens eier. Men samtidig er det viktig at departementet avklarer snarlig om bygningen faktisk burde blitt sikret, på lik linje med Eidsvollsbygningen.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Konventionsgården i Moss er en flott bygning i barokkstil, oppført mellom 1767 og 1776. Den ble fredet i 1923 med hjemmel i kulturminneloven. Det betyr at de nasjonale kulturhistoriske verdiene knyttet til bygningen blir tatt vare på, uansett hvem som eier den. Så lenge bygningen er fredet, gjelder egne regler for hvordan den skal bli tatt vare på og hvilke endringer som kan gjøres.

For øvrig kan jeg nevne at det, som en oppfølging av St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner, er et arbeid på gang med å gjennomgå alle fredninger gjennomført før 1978, deriblant Konventionsgården. Da vil vi gå nøye gjennom bygningen for å se hva som bør gjøres med den.

Når det gjelder Eidsvollsbygningen, vil jeg nevne at den faktisk ikke er formelt fredet etter kulturminneloven. På 1930-tallet ble den, sammen med en rekke andre bygninger, satt opp på en liste og administrativt fredet, som det heter. Denne lista blir nå også gjennomgått for ev. å frede de bygningene som står oppført på den.