Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:320 (2005-2006)
Innlevert: 10.01.2006
Sendt: 10.01.2006
Besvart: 20.01.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Regjeringen har varslet at pressestøtten skal økes til de avisene som blir hardest rammet av portoøkningen som Posten Norge AS har vedtatt fra 1. januar neste år. Det er et positivt tiltak. Det løser imidlertid ikke problemene til frivillige organisasjoner som også har store økninger i portoutgifter grunnet Postens omlegging.
Vil Regjeringen legge til rette for at også disse utgiftsøkningene kan kompenseres, og ser Regjeringen da også behov for å styrke de frivillige organisasjonenes vilkår når de kulturpolitiske hensyn ikke lenger ivaretas via Posten og Posten går over fra innholdsbasert til kostnadsbasert porto?

Begrunnelse

Posten Norge har siden 2003 gradvis lagt om fra innholdsbasert porto, som ga rimeligere porto for aviser og blader, til kostnadsbasert porto. Transport- og kommunikasjonskomiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, uttrykte i Budsjett-innst. S. nr. 13 (2005-2006) bekymring over konsekvensene av Postens kraftige opptrapping av portoen, og flertallet ba derfor Regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag til løsning av de problemene som portoøkningen har ført til for lokalavisene. Regjeringen har nå imøtekommet dette, noe som er svært positivt for de det gjelder. Transport- og kommunikasjonskomiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre uttrykte imidlertid i budsjettinnstillingen også bekymring for ukeaviser og frivillige organisasjoner som er rammet av den betydelige portoøkning som er varslet. Kristelig Folkeparti er opptatt av den avgjørende rollen frivillige organisasjoner spiller i vårt samfunn, og mener at heller ikke disses rammevilkår må forverres. Også deres kostnadsvekst bør kompenseres. Posten Norge AS uttrykker selv glede over at de avisene som får størst portoøkning etter omleggingen fra innholdsbasert til kostnadsbasert avisporto, skal motta økt pressestøtte: "Vi er glade for at Regjeringen øker pressestøtten slik at våre kunder får dekket inn portoøkningen. Prinsipielt er det riktig at pressestøtte gis direkte til avisene over statsbudsjettet, og ikke indirekte ved at Posten gir lavere priser til enkelte kundegrupper. Det er Postens konsesjon som stiller krav om at Postens priser skal være kostnadsbaserte. I 2003 ba Post- og teletilsynet Posten gjennomføre en prisomlegging for å oppfylle konsesjonskravet - og gå bort fra den historiske ordningen hvor avisporto ble fastsatt ut ifra kulturpolitiske hensyn." Det ser ut til at Regjeringen nå ser behov for å styrke lokalavisene via direkte pressestøtte når de kulturpolitiske hensyn ikke lenger ivaretas via Posten.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Posten har de to siste årene gjennomført en gradvis opptrapping av portoen på aviser og blad. Bakgrunnen er at det i konsesjonen til Posten er stilt krav om at leveringspliktige tjenester, herunder sending av aviser og blad, skal ha kostnadsbaserte priser. Dette følger av EØS-avtalens regler. Frem til høsten 2003 praktiserte Posten blant annet redaksjonelt innhold som kriterium ved fastsetting av porto for aviser og blad, dvs. at det var lavere porto for sendinger med redaksjonelt innhold enn for tilsvarende sendinger med annet innhold. Etter klager fra konkurrentene til Posten, varslet Post- og teletilsynet (PT) den 30. mai 2003 tvangsmulkt mot Posten ettersom Postens praktisering ble ansett å være i strid med konsesjonen.

Samferdselsdepartementet anbefalte ut ifra de særlige kulturpolitiske hensyn i saken, Posten å gjennomføre en gradvis omlegging av prissystemet over en 3-årsperiode, slik at berørte instanser fikk anledning til å tilpasse seg de nye prisene. Postens prisomlegging ble delvis innført ved prisøkninger på de tidligere avis- og bladproduktene i 2004 og 2005. Den endelige omleggingen, som også innebærer at de tidligere produktene erstattes med helt nye produktkategorier, ble gjennomført med virkning fra 1. januar 2006.

Regjeringen vil ut fra kulturpolitiske hensyn foreslå å øke pressestøtten til de avisene som berøres mest av portoøkningen som trådte i kraft 1. januar 2006. Forslaget vil bli fremmet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett til våren. Konkret gjelder dette landsdekkende endagsaviser og noen lokale aviser som bruker Posten som sekundærdistributør.

Når det gjelder blader som distribueres av Posten, utgis disse av en rekke ulike typer organisasjoner med ulike formål. Jeg mener at frivillige organisasjoner og andre aktører som staten ut ifra ulike samfunnsformål ev. ønsker å støtte, bør få slik støtte direkte når det ikke lenger er adgang til å drive kryssubsidiering av bladportoen, på grunn av EØS-avtalens regler.

Jeg vil for øvrig peke på at det er arbeidet med å etablere løsninger for de mindre aktørene innenfor de overordnede rammer som er satt i konsesjonen til Posten. Posten tilbyr ved overgang til ny prismodell såkalt "sampakking", dvs. sammenbunting av ulike publikasjoner ved sentrale innleveringsterminaler for samlet utsendelse til andre steder i landet. Sampakking muliggjør kostnadsbesparelser for Posten og vil gi rabatter ved sending av blad og aviser med individuelt små volumer. Mindre blader og aviser som velger å koordinere sine utsendelser med andre publikasjoner, vil således oppnå en rabattert pris. Samferdselsdepartementet har for øvrig i brev av 22. desember 2005 til Posten uttrykt at det er ønskelig at selskapet legger opp til et variert tilbud om sampakking som i størst mulig grad er tilpasset bladenes produksjonsmønster, og at Posten gir kundene mulighet til innlevering for sampakking også i en del byer/sentra utenfor Oslo.