Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:325 (2005-2006)
Innlevert: 10.01.2006
Sendt: 11.01.2006
Besvart: 20.01.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I avisa Framtid i Nord 3. januar 2006, så fremkommer det at bensinprisen i Nordreisa er langt høyere enn i nabokommunene. Årsaken kan være at Statoil har monopol i kommunen, mens det i nabokommunene er konkurranse mellom ulike stasjoner og oljeselskap. Siden det er lang avstand fra bensinstasjonene i Nordreisa til nabokommunenes bensinstasjoner, er det ikke lønnsomt for forbrukerne å kjøre dit for å tanke.
Vil statsråden overvåke den monopolsituasjonen som er i Nordreisa mht. bensin og drivstoffpriser?

Begrunnelse

Se vedlagt kopi av artikkel i Framtid i Nord 3. januar 2006.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Pumpeprisen for bensin og drivstoff er sammensatt av produktpris, bruttoavanse, og avgifter. Produktprisen bestemmes av den internasjonale markedsprisen for bensin og drivstoff. Basert på utviklingen i internasjonale råvarepriser bestemmer oljeselskapene hver for seg en veiledende listepris for de aktuelle produktene. Transportkostnadene kommer i tillegg. Den enkelte forhandler står likevel fritt til å bestemme pumpeprisen ut til kunde. Den lokale prisen vil, som representanten Korsberg er inne på i sitt spørsmål, bli påvirket av den lokale konkurransesituasjonen.

Med bare en aktør i det lokale markedet i Nordreisa, er det ikke overraskende at prisen er høyere her enn i områder der forhandlerne konkurrerer om kundene. Prisen som er oppgitt i artikkelen i Framtid i Nord (11,24 kr for blyfri 95), er likevel ikke vesentlig høyere enn den listeprisen Norsk Petroleumsinstitutt oppgir for 3. januar 2006 (11,13 kr for blyfri 95, fraktkostnader kommer i tillegg). Det er vel heller slik at prisen er spesielt lav i det andre og konkurranseutsatte markedet som nevnes (Skibotn).

Konkurranseloven § 11 forbyr utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling. En slik utnyttelse kan blant annet bestå i å påtvinge urimelige innkjøps- eller utsalgspriser. Det å ha en dominerende stilling i et marked er i seg selv ikke forbudt. Konkurransetilsynet håndhever konkurranselovens bestemmelser, også i markedet for drivstoff.

Jeg finner ikke grunn til å instruere Konkurransetilsynet om å overvåke markedet for drivstoff i Nordreisa spesielt. Jeg har full tiltro til at tilsynet overvåker konkurransen i markedet for bensin og drivstoff på en god måte.

Saken illustrerer at det er til forbrukernes beste å ha mer enn én aktør i et marked som dette. For å gi forbrukerne mulighet til å velge mellom flere leverandører, også i lokale markeder, er det derfor viktig å legge til rette for nyetablering. Her kan de lokale myndigheter spille en rolle i forhold til for eksempel å tilpasse reguleringsplaner og sørge for kortest mulig saksbehandlingstid av en eventuell søknad om å etablere ny virksomhet.