Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:326 (2005-2006)
Innlevert: 10.01.2006
Sendt: 11.01.2006
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 20.01.2006 av justisminister Knut Storberget

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Av protokollen inngått mellom NSRs samarbeidsgruppe ved Berit Ranveig Nilssen og Per A. Bæhr og Arbeiderpartiets sametingsgruppe ved Egil Olli framgår det som et punkt at "Tradisjonelle samiske rettigheter skal danne grunnlaget for vedtak i Finnmarkseiendommens styre, og disse rettigheter skal prioriteres fremfor allmenningens bruk".
Hvordan vurderer statsråden denne formuleringen opp mot finnmarksloven og stortingsflertallets intensjoner med loven da den ble vedtatt?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet er stilt til kunnskapsministeren, men det blir besvart av meg siden finnmarksloven hører under mitt ansvarsområde.

Finnmarkseiendommen er et eget rettssubjekt, jf. finnmarksloven § 6. I forhold til offentlige myndigheter har Finnmarskeiendommen i utgangspunktet samme stilling som andre private grunneiere, offentlige myndigheter kan ikke instruere Finnmarkseiendommen i større utstrekning enn andre private rettssubjekter, og statlig og kommunal styring må skje gjennom den alminnelige reguleringslovgivningen, jf. Ot.prp. nr. 53 (2002-2003) Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven) side 123 under merknadene til § 6.

På denne bakgrunn finner jeg det ikke korrekt å kommentere en protokoll mellom enkelte av Finnmarkseiendommens styremedlemmer om hvilke hensyn de ønsker å legge vekt på ved utøvelsen av styrevervet.

Når det gjelder det utdraget fra protokollen som er gjengitt i spørsmålet, nevner jeg for ordens skyld at det har vært reist tvil om oversettelsen fra samisk var riktig, samt at det nå foreligger en ny protokoll med en annen formulering.