Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:346 (2005-2006)
Innlevert: 16.01.2006
Sendt: 16.01.2006
Besvart: 25.01.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Har de regionale helseforetakene i 2005 fulgt opp pålegget fra tidligere helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen om at den prosentvise veksten skal være sterkere innenfor psykisk helsevern enn innen somatiske spesialisthelsetjenester, og hvordan har helse- og omsorgsministeren fulgt opp dette pålegget overfor de regionale helseforetakene siden hun tiltrådte som statsråd?

Begrunnelse

I sitt bestillerdokument til de regionale helseforetakene for 2005 gav tidligere helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen klar beskjed om at den prosentvise veksten skal være sterkere innenfor psykisk helsevern enn innen somatiske spesialisthelsetjenester.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Krav om at den prosentvise veksten innen psykisk helsevern og rus skulle være større enn innen somatikk ble stilt i Bestillerdokument 2005 til de regionale helseforetak fra tidligere statsråd Ansgar Gabrielsen.

Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt rapporter fra de regionale helseforetak på dette i løpet av 2005. I St.prp. nr. 1 (2005-2006) ble det orientert om at kostnadsveksten innenfor rusbehandling og psykisk helsevern er høyere enn innenfor somatikk i fire regionale helseforetak. Videre at Helse Vest har samme vekst i psykisk helsevern som i somatikk, mens den er større innenfor rusbehandling. Det ble understreket at det er noe usikkerhet i tallene.

De fem regionale helseforetakene rapporterer med ulik frekvens til departementet. De siste oppdaterte tallene viser at tendensen omtalt i St.prp. nr. 1 (2005-2006) fortsatt gjelder for Helse Øst, Helse Sør og Helse Nord. I Helse Vest ligger veksten innenfor somatikk høyere enn innenfor psykisk helsevern og rus. Helse Midt-Norge har på grunn av usikkerhet i data ikke levert oppdaterte tall. Det er knyttet usikkerhet til tallene. Tall for hele året 2005 vil foreligge etter 1. mars 2006.

Jeg overtok som helse- og omsorgminister i midten av oktober, da vel to måneder av året 2005 gjenstod. Jeg mener at kravet som ble stilt for 2005 er tatt på alvor i de regionale helseforetakene, men at det fortsatt er nødvendig å fokusere på at arbeidet med psykisk helsevern og rusbehandling skal prioriteres. Opptrappingsplanen for psykisk helsevern ble startet opp i 1999 og skal være ferdig i 2008. Jeg har også i Bestillerdokumentene til de regionale helseforetakene for 2006 stilt krav om at veksten i psykisk helsevern og rusbehandling skal være sterkere enn for somatikk. At ISF-andelen er redusert fra 60 til 40 pst. i 2006 vil også understøtte denne prioriteringen.

Til slutt vil jeg kommentere usikkerheten i rapporteringstallene noe nærmere. Det er ikke enkelt å finne en god indikator som kan måle dette styringskravet. Å sammenligne kostnadsøkningen i de ulike "delsektorene" kan gi et feilaktig inntrykk fordi for eksempel økte lønninger vil bidra til høyere kostnader. Videre er det slik at fordeling av ulike typer av kostnader mellom funksjonene, for eksempel felleskostnader, gjøres ulikt i helseforetakene. Dette innebærer at tallene er usikre. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor i det nylig utsendte tildelingsbrevet for 2006 til Sosial- og helsedirektoratet bedt om at de bidrar til at regnskaps- og aktivitetsrapporteringen forbedres og standardiseres. Dette for å få på plass en rapportering som gjør det enklere å sammenligne fagområdene somatikk, psykisk helse og rus, og som også muliggjør bruk av samme kriterier og mål for ressursbruk på ulike fagområder. Blant annet vil innføring av et nytt organisasjonskodeverk i 2007, samt ny fordeling av felleskostnader, bidra til at tallene blir mer sammenlignbare.