Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:347 (2005-2006)
Innlevert: 16.01.2006
Sendt: 16.01.2006
Besvart: 20.01.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I forbindelse med behandlingen av Budsjett-innst. S. nr. 8 (2005-2006) uttalte en enstemmig næringskomité at velferdstilbudet til norske sjøfolk ikke blir svekket. Fra januar i år har næringsministeren bestemt at norske sjøfolk i internasjonalt farvann ikke lenger skal få tilsendt norske aviser. I budsjettframlegget til Regjeringen var det heller ikke omtalt at avisene til norske sjøfolk skulle fjernes.
Hvorfor fjerner næringsministeren velferdstilbudet til norske sjøfolk i strid med Stortingets vedtak?

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Statsbudsjettet fastsettes hvert år etter konkrete vurderinger av hvordan statens midler best kan benyttes. Resultatet av stortingsbehandlingen av Statsbudsjettet for 2006 ble at bevilgning til Sjøfartsdirektoratets velferdstilbud (post 21 Spesielle Driftsutgifter) ble redusert fra 8,2 mill. kr for 2005 til 6,2 mill. kr for inneværende år. Sjøfartsdirektoratet har derfor gjennomgått støtten til velferdstilbud for å sikre at bevilgede midler benyttes til tiltak som i størst mulig grad retter seg mot hovedmålgruppen, nemlig sjøfolk. Dette har resultert i at Sjøfartsdirektoratet har prioritert å ha norske aviser tilgjengelig der norske sjøfolk i utlandet primært befinner seg, det vil si i Sjøfartsdirektoratets velferdsstasjoner i Aberdeen, Rotterdam og Port Said, samt som en overgangsordning ut juli 2006 ved direktoratets lokale kontakter i Houston, Singapore, Yokohama, Cape Town og Dunkerque. Prioriteringen må ses i sammenheng med utviklingen som har funnet sted i norsk skipsfartsnæring, den globale tilgangen på elektroniske nyhetsmedier og det faktum at sjøfolkene ikke lenger utgjør den største brukergruppen av de norske kirkene i utlandet.

På denne bakgrunn kan jeg ikke se at jeg fjerner velferdstilbudet til norske sjøfolk i strid med Stortingets vedtak.