Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:333 (2005-2006)
Innlevert: 12.01.2006
Sendt: 12.01.2006
Besvart: 19.01.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I et stadig økende antall bomringer/bompengeprosjekt øker også bruken av ikke-manuell innkreving av bompenger gjennom passeringsregistrering og innkreving i etterkant. Fakturagebyr og ev. også purregebyr ved for sen betaling kan i mange tilfeller utgjøre betydelig større beløp enn den avgift som innkreves.
Føres det gjennom Vegdirektoratets tilsyn med bompengeselskapenes virksomhet også tilsyn med bruk av gebyrer ved innkreving av bompenger?

Begrunnelse

I mange tilfeller ligger bomavgiftene på 10-20 kr. Omfattende bruk av gebyrer som samlet kan utgjøre mange hundre kroner står derfor i sterk kontrast til passeringsbeløpet som innkreves. Slike gebyrer fremstår ikke bare som urimelig i forhold til hovedbeløp men medfører også at reell avgift for bruk av bompengebelagt anlegg for en del trafikkanters vedkommende kan bli langt, langt høyere enn det nominelle passeringsbeløpet.
Jeg forutsetter at omfang og praksis også vurderes i forhold til gjeldende lovverk (bl.a. inkassolov) og rimelighetsbetraktninger.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Innkreving av bompenger er regulert i Statens vegvesens håndbok 199: Takstretningslinjer for bompengeprosjekter på offentlig veg. Her gis det blant annet bestemmelser om bompengeselskapenes adgang til å ta gebyrer og tilleggsavgifter. Gjennom sin løpende oppfølging av bompengeselskapene, påser Vegdirektoratet at selskapene holder seg innenfor dette regelverket.

Alle kjøretøy som passerer en bomstasjon, skal i utgangspunktet betale bomavgift. Hvis betaling ikke skjer, skal det ilegges en tilleggsavgift på for tiden 300 kr. Dette er regulert av Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift av 30. april 2004. I tilfeller hvor føreren ikke har kontanter og bomstasjonen er bemannet, kan det ilegges et mindre gebyr for å dekke bompengeselskapets ekstrakostnader.

I nyere (helautomatiske) bomstasjoner, hvor det ikke er noen mulighet for kontant betaling på stedet, mottar trafikanten faktura for sine passeringer i ettertid. Betales ikke denne fakturaen, skal det ilegges tilleggsavgift. Inntil nylig ble dette praktisert slik at det ble ilagt en tilleggsavgift pr. (ubetalte) passering. I enkelte tilfeller førte dette til at summen av tilleggsavgifter sto i et urimelig misforhold til summen av ubetalte bomavgifter. Vegdirektoratet har derfor endret praksis slik at det i bomstasjoner uten mulighet for kontant betaling, kun skal ilegges en tilleggsavgift pr. ubetalte faktura.

Den teknologiske virkeligheten for innkreving av bompenger har endret seg betydelig i løpet av det siste tiåret. Det er derfor behov for en endring og forenkling av regelverket som regulerer innkrevingen av bomavgifter, herunder ileggelse av tilleggsavgifter og andre gebyrer. Vegdirektoratet har derfor utarbeidet et forslag til en Forskrift om bomavgifter på offentlig veg. Forslaget vil bli sendt på høring i løpet av våren 2006.