Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:336 (2005-2006)
Innlevert: 12.01.2006
Sendt: 12.01.2006
Besvart: 18.01.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Det har vist seg at enkeltpersoner og bedrifter som deltar i forsøket med uførepensjon som lønnstilskudd møter uforutsette hindringer. Hvis en uførepensjonist har blitt ansatt i en bedrift og blir sykmeldt i løpet av de første 26 ukene, har vedkommende ikke rett på sykepenger som en vanlig arbeidstaker. Den gamle sykehistorien teller med.
Vil statsråden trygge prosjektet ved å sikre at uførepensjonister, som blir ansatt i en bedrift, får de samme rettigheter som andre arbeidstakere?

Begrunnelse

Norge har i dag over 300 000 uførepensjonister. Mange av disse har verdifull kompetanse og ønsker seg tilbake til arbeidslivet. Derfor startet Arbeids- og sosialdepartementet i sin tid en forsøksordning der uførepensjon gjøres om til lønnstilskudd for arbeidsgivere som ansetter uførepensjonister. I første omgang blir forsøket prøvd ut i 5 fylker: Hedmark, Rogaland, Sør-Trøndelag, Telemark og Troms. Forsøksperioden startet 1. januar 2005 og vil vare i 5 år.
"Marianne" har vært uførepensjonist i 7 år. Den 18. mai 2005 startet hun som vikar i Omsorgstjenesten AS. Dette var så vellykket at hun den 1. juli samme år ble ansatt i full post i bedriften via overnevnte forsøk.
"Marianne" stortrives med jobben og har fått "en helt ny tilværelse". En solskinnshistorie som viser at de gode intensjonene med forsøket kan oppnås.
I dag er "Marianne" sykmeldt med senebetennelse. Dette har ikke noe med hennes tidligere sykehistorie og uførepensjon å gjøre. Likevel gir trygdekontoret beskjed om at hun ikke har rett til sykepenger fordi hun trekker med seg sin 7 år gamle sykehistorie. For mer enn 7 år siden brukte hun de 250 sykedagene og må derfor nå jobbe i nye 26 uker for å oppnå fulle rettigheter til sykepenger.
Dette fremgår ikke av den informasjonen som blir gitt av trygdeetaten via Internett (trygdeetaten.no). Verken "Marianne" eller hennes arbeidsgiver har heller blitt informert om at en slik situasjon kan oppstå. De har forholdt seg til det som fremgår, nemlig at en uførepensjonist som blir ansatt i en bedrift skal ha samme rettigheter som andre arbeidstakere.
Hele intensjonen med prosjektet er å få flere uføretrygdede i arbeid ved å gi folk en ny sjanse og å starte på nytt. Dersom den gamle sykehistorien trekkes med, er jeg alvorlig redd for at hele prosjektet vil lide nederlag. Verken en uføretrygdet eller en arbeidsgiver vil ta sjansen på å risikere det nederlaget som en sykeperiode uten rett til sykepenger vil gi.
I dette konkrete tilfellet sier arbeidsgiver helt klart at det ikke blir aktuelt å ta inn flere ansatte på denne måten. Og dette er en bedrift med meget gode resultater for flere mennesker. Hele 85 pst. av de ansatte har tidligere vært i en rehabiliterings- eller attføringssituasjon. Bedriften har sågar vært nominert til priser for sitt gode arbeid på dette feltet.
Jeg både håper og tror at statsråden kan sikre at uførepensjonister som blir ansatt virkelig får de samme retter som andre arbeidstakere. De må slippe å ta den risikoen prosjektet nå innebærer ved sykdom. Først når de får vanlige trygge arbeidsforhold vil de virkelig bli gitt en ny sjanse.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Personer som deltar i forsøksordningen med uførepensjon som lønnstilskudd opptjener rett til sykepenger etter de samme reglene som andre arbeidstakere.

Når man har vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 4 uker, har man rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden, dvs. en periode på opptil 16 kalenderdager. Dersom man før uførepensjonen ble innvilget har mottatt sykepenger i maksimum stønadstid, må man være helt arbeidsfør i 26 uker for igjen å ha rett til sykepenger fra trygden. Fravær i arbeidsgiverperioden avbryter ikke opptjeningen av en ny sykepengeperiode. Dersom man ikke har opptjent ny sykepengerett, vil man få tilbake uførepensjonen ved sykdom.

Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at informasjon om dette finnes på en side med "ofte stilte spørsmål" under trygdeetatens informasjon om uførepensjon som lønnstilskudd på www.trygdeetaten.no.

Forsøket med uførepensjon som lønnstilskudd ved reaktivisering av uførepensjonister trådte i kraft 1. januar 2005, og gjelder for 5 fylker. Regjeringen har som mål å gjøre det lettere å kombinere arbeid og trygd og å innføre en ordning med uføretrygd som lønnstilskudd i alle fylker. Forsøket har derfor høy prioritet. Det har imidlertid vist seg at det har vært vanskeligere å rekruttere uførepensjonister og finne arbeidsgivere til deltakerne enn forventet. ECON har derfor fått i oppdrag å gjøre en evaluering hvor det skal vurderes om forsøksordningen gir tilstrekkelige insentiver for deltakere og arbeidsgivere, hva som er potensialet for forsøksordningen, forbedringsmuligheter i regelverket og oppfølgingen og ressursinnsatsen i etatene i forhold til antall deltakere. Evalueringen skal være ferdig tidlig i 2006.

På bakgrunn av denne evalueringen og annen relevant informasjon vil jeg vurdere om det er nødvendig å gjøre justeringer i regelverket og rammebetingelsene for ordningen med uførepensjon som lønnstilskudd.