Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:340 (2005-2006)
Innlevert: 12.01.2006
Sendt: 13.01.2006
Besvart: 23.01.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Vil statsråden ta initiativ til å få krav om beredskapsferje inn i anbudsgrunnlagene for ferjesambandene?

Begrunnelse

Det henvises til mitt spørsmål til helse- og omsorgsministeren av 8. desember 2005 og svaret fra helse- og omsorgsministeren av 9. januar. Dagens ordning finansiering sikrer ikke et godt tilbud.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Statens vegvesen har både det forvaltningsmessige og økonomiske ansvaret for beredskapsruter i riksvegferjesamband. Kostnadene ved å opprettholde fast beredskap blir belastet post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester. Beredskapsvakt er innført for å sikre tilbringertjenesten til sykehus. Forslag om opprettelse eller avvikling forutsettes fremmet av regionvegsjefen etter samråd med helse- og samferdselsmyndighet i fylket.

Det er i dag om lag 20 riksvegferjesamband som har beredskapsvakt. Kostnadsanslag tyder på at dagens ordning belaster post 72 med om lag 5 mill. kr årlig. Det er egne takster for beredskapsruter i riksregulativet for ferjetakster.

Jeg har ingen planer om å endre på dagens praksis med beredskapsvakt for riksvegferjedriften i forbindelse med konkurranseutsettingen av riksvegferjedriften. I de tilfellene samband med beredskapsvakt lyses ut på konkurranse, blir det spesifisert i anbudsgrunnlaget at sambandet har beredskapsvakt. Ferjeselskap som får tildelt løyve etter konkurranse, vil derfor ha samme krav til beredskap, som ferjeselskap som får løyve tildelt uten konkurranse.