Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til statsministeren

Dokument nr. 15:343 (2005-2006)
Innlevert: 13.01.2006
Sendt: 13.01.2006
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 20.01.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Er det aktuelt for Regjeringen å innføre en ordning med omstillingsbøter for bedrifter som legger ned det Regjeringen mener er lønnsomme arbeidsplasser, finnes det slikt regelverk i andre europeiske land, hvilke samfunnsmessige kostnader er det aktuelt at bedriftene må dekke, og hvordan vil dette påvirke næringslivets omstillingsevne og Norge som lokaliseringsalternativ for ny virksomhet?

Begrunnelse

Næringsministeren varsler i oppslag i VG 29. desember 2005 at bedrifter i fremtiden må påregne å dekke samfunnsmessige omstillingskostnader i forbindelse med nedleggelse av arbeidsplasser.
Næringsministeren mener at slike omstillingsbøter kun skal ilegges "lønnsomme arbeidsplasser", men sier samtidig at det ikke finnes noen fasit for hva som ligger i lønnsomhetsbegrepet. Dette må vurderes i det enkelte tilfelle, og i en diskusjon i forkant av en nedleggelse, uttalte næringsministeren til VG. Næringsministeren pekte i intervjuet på at det koster penger både for enkeltmennesket, lokalsamfunnet og storsamfunnet når en bedrift med lønnsomme arbeidsplasser legges ned. Statsministeren sa i spørretimen 11. januar på spørsmål om dette temaet at det er vesentlig forskjell på privatøkonomisk lønnsomhet og samfunnsmessig lønnsomhet, og at det er politikkens oppgave å forsøke å korrigere for de samfunnsmessige kostnadene som denne type privat adferd medfører. Disse kommentarene skaper et inntrykk av at bedrifter i Norge i fremtiden skal pålegges nye og betydelig økonomiske forpliktelser i forbindelse med omstilling.
Statsministeren uttalte derimot i debatten i spørretimen 11. januar at Regjeringen ikke har planer om å innføre noen skatt på omstiling.
Dermed hersker det en usikkerhet knyttet til om Regjeringen har planer om å innføre et regelverk for bøter, krav om utgiftsdekning eller andre økonomiske konsekvenser for bedrifter som legger ned arbeidsplasser, og når regelverket skal gjelde og hvordan bøtene skal fastsettes.
Disse signalene skaper et inntrykk av at Regjeringen vurderer et vilkårlig regelverk hvor det både vil være vanskelig å definere når det er grunnlag for å ilegge en bedrift omstillingsbot, og hvordan størrelsen på boten skal fastsettes. Uansett er det ingen tvil om at et slikt regelverk vil være en betydelig endring av rammebetingelsene i Norge.
Norge har fordeler og ulemper som lokaliseringssted for næringsvirksomhet. Et mer rigid regelverk for omstilling vil utvilsomt komme på listen over ulemper ved å plassere virksomhet i Norge. Oppgangen i næringslivet har skapt tusenvis av nye arbeidsplasser de siste årene. Dersom Regjeringen fortsetter å forverre rammevilkårene for bedriftene kan denne positive utviklingen snu og føre til at det blir skapt færre nye arbeidsplasser.
Signaler om å innføre et slikt regelverk kan også påvirke bedriftenes vurderinger i forbindelse med pågående omstillinger. Dersom det oppstår spekulasjoner om at Regjeringen innføring av millionbøter ved nedleggelser kan man i verste fall risikere at bedrifter fremskynder oppsigelser for å komme et eventuelt regelverk i forkjøpet. Det er derfor behov for å gi næringslivet en avklaring på om Regjeringen har planer om å innføre slike konstruksjoner.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Spørsmålet ble overført fra statsministeren.

Norsk økonomi har alltid vært karakterisert av vedvarende og betydelige omstillinger. Hvert år forsvinner mange arbeidsplasser gjennom nedbemanning og nedleggelse, mens andre arbeidsplasser kommer til gjennom nyetableringer og ekspansjon av eksisterende bedrifter. Norsk økonomi har hatt en positiv utvikling de siste årene, men det er en utfordring for oss at bedrifter som tilsynelatende går bra likevel legger ned virksomhet i Norge, med de samfunnsmessige kostnader det fører med seg. Det er viktig å vurdere om virkemidlene rettet mot nedleggingssituasjoner kan videreutvikles og forbedres og samtidig se på muligheten for nye tiltak. Dette er et arbeid som nå pågår i Nærings- og handelsdepartementet.

I spørsmålet vises det til et oppslag i VG 29. desember 2005. Det er for tidlig å si noe konkret om hvilke virkemidler som er aktuelle. Det er imidlertid ikke aktuelt å innføre omstillingsbøter, hvilket jeg også presiserte i oppslaget i VG.

I Regjeringens arbeid med å videreutvikle og vurdere nye tiltak i forbindelse med nedleggingssituasjoner vil vi foreta en helhetlig vurdering av tiltakenes positive og negative sider for norsk næringsliv og for samfunnet for øvrig. De forholdene som tas opp i spørsmålet vil bli vurdert i denne sammenhengen. Regjeringens mål er at virkemidlene i sysselsettingspolitikken og næringspolitikken sammen skal legge et godt grunnlag for høy sysselsetting og et omstillingsdyktig arbeidsliv.