Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:345 (2005-2006)
Innlevert: 13.01.2006
Sendt: 16.01.2006
Besvart: 25.01.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hvilke planer foreligger for driften av Ski sykehus, hvilke eventuelle utbyggingsplaner foreligger fra Helse Øst sin side for sykehuset, og er det aktuelt for statsråden å gi styringssignaler om bygging av et helt nytt sykehus på Ski?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Ski sykehus ble i 2003 en del av helseforetaket Aker universitetssykehus HF. Aker universitetssykehus HF som har lokalsykehusansvar for befolkningen i Follo (med unntak av Enebakk kommune) arbeider med å videreutvikle lokalsykehusfunksjonene ved Ski sykehus. All dagkirurgi ved Aker universitetssykehus HF er blitt samlet på Ski og vil kunne utvikles ytterligere der.

Ifølge Helse Øst RHF vil det videre bli satset spesielt på å gi nærhet og tilgjengelighet for eldre, for pasienter med kroniske sykdommer og kreftpasienter. I tråd med dette videreutvikles tilbudene ved Ski sykehus innenfor palliasjon (lindrende behandling) og kreftbehandling, rehabilitering og etablering av ambulerende tjenester. Mulighetene for å bedre akuttilbudet til befolkningen gjennom samarbeid med kommunehelsetjenestene om et felles akuttmottak for sykehus og legevaktsordningen er under utredning.

Det planlegges en ny Folloklinikk med døgntilbud for voksne pasienter med psykiske lidelser samt akutt tilbud til rusmisbrukere for voksne. Dette er et første byggetrinn mot et fullt utbygd lokalsykehustilbud for både voksne og barn innenfor psykisk helse i Follo.

Som stortingsrepresentant Høybråten er kjent med, ble tidligere planer om utbygging av et nytt sykehus i Follo forlatt allerede vinter-vår 2004 (jf. St.prp. nr. 63 (2003-2004)), etter et omfattende utredningsarbeid i regi av Helse Øst RHF om det framtidige sykehustilbudet i regionen. Det foreligger ingen planer fra Helse Øst RHF sin side om bygging av nytt somatisk sykehus i Ski, og slikt styringssignal er verken til vurdering eller aktuelt å formidle fra departementets side.