Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:349 (2005-2006)
Innlevert: 16.01.2006
Sendt: 16.01.2006
Besvart: 23.01.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): I Dagens Næringsliv 16. januar sier landbruksministeren at han ikke vil bidra til at nisjeprodukter fra landbruket får innpass i EU-markedet. Mange bønder ser i dag nisjeprodukter som sin mulighet for å overleve som bønder i fremtiden. Å få tilgang til store og betalingsvillige markeder vil være viktig for å kunne ta ut størst mulig inntekt til bonden.
Vil landbruksministeren nå råde alle bønder som ønsker å satse på eksport til å legge disse planene bort?

Begrunnelse

Norsk landbruk står i de kommende år foran store endringer på grunn av økende krav til omstilling, mulig avtale i WTO, grensehandel og den evigvarende norske EU-debatten. Samtidig forlater tusenvis av norske bønder næringen i løpet av et år og denne utviklingen er forventet å fortsette i de kommende år. Utvalget av norske matvarer er i dag svært dårlig og økende krav fra norsk forbrukere vil kreve at norsk landbruk tilbyr flere produkter enn hva det gjør i dag. Dersom dette ikke skjer vil et ytterligere press på økt import komme. Mange bønder ønsker å tenke nytt og satse på såkalt nisjeproduksjon, både for å dekke et lokalt marked, men også for å kunne selge til krevende kunder i Europa. Norsk landbruk har i høy grad muligheter til å kunne lykkes med dette. Forutsetningen for dette er imidlertid at landbruksmyndighetene legger tilrette for at markeder åpnes for norske produkter.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg viser til spørsmål vedrørende rammebetingelser for bønder som ønsker å satse på eksport. Utgangspunktet for spørsmålet skal være en uttalelse i Dagens Næringsliv 16. januar 2006. I artikkelen uttrykker jeg at det er nødvendig å verne om norsk matproduksjon ved å beholde høye tollsatser på import, og at jeg har full respekt for andre land som ønsker å beskytte sitt landbruk. Det medfører ikke riktighet at jeg i denne artikkelen sier at jeg, sitat "ikke vil bidra til at nisjeprodukter fra landbruket får innpass i EU markedet".

Norske bønder og næringsmiddelbedrifter har i dag muligheter til å eksportere til Europa. Norge har fremforhandlet en handelsavtale med EU når det gjelder landbruksprodukter. Vi har blant annet en kvote på 4 000 tonn med null toll inn til EU for oster, inkludert brunost, og for kjøttprodukter er det lagt opp til en gjensidig tollfri kvote på til sammen 800 tonn.

Eksport av matspesialiteter til større markeder kan, i fremtiden, gi stor verdiskaping innenfor enkelte produktgrupper. Vi ser blant annet at morellprodusenter som eksporterer til England og fenalårprodusenter som prøver seg i Italia er i ferd med å lykkes. Dette er produsenter som har fått god hjelp og støtte fra Innovasjon Norge og Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon. Bedrifter som ønsker å satse på eksport av norske matspesialiteter kan fortsatt søke Innovasjon Norge om støtte. Det er både ressurs- og tidkrevende å satse på eksport, og jeg mener derfor at de største mulighetene ligger i hjemmemarkedet. Selv om Norge er et lite marked så viser undersøkelser at det er høy betalingsvillighet for lokale og regionale matspesialiteter.