Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:350 (2005-2006)
Innlevert: 16.01.2006
Sendt: 16.01.2006
Besvart: 23.01.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Ifølge Finnmark Dagblad den 12. januar kan situasjonen virke dramatisk for Samisk videregående skole i Karasjok. Rektor ved skolen frykter nå at hun fra høsten av må nedlegge alle de praktisk rettede linjene ved skolen og at halvparten av lærerne må avskjediges. Skolen sitter igjen med ressurser til kun å opprettholde et allmennfaglig studietilbud.
Hva kan kunnskapsministeren gjøre for å sikre at vi også i framtida har et variert linjetilbud ved den Samiske videregående skolen i Karasjok?

Begrunnelse

De samiske videregående skolene i Karasjok og Kautokeino er nasjonale videregående skoler og de eneste i sitt slag her i landet. De står i en særstilling i og med at samisktalende elever fra hele landet søker seg til disse skolene. Det er svært viktig å sikre skolene ressurser nok også i framtida slik at de kan opprettholde og planlegge et variert linjetilbud både innen allmennfag og i forhold til de mer praktisk rettede fagene. De videregående skolene utgjør svært viktige institusjoner i det samiske kjerneområdet med tanke på å opprettholde og videreutvikle den samiske kulturen og språket for framtida.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Etter fullmakt fra Kunnskapsdepartementet tildeler Utdanningsdirektoratet midler til bl.a. styret for de samiske videregående skolene i Karasjok og Kautokeino fra Stortingets bevilgningsramme på kap. 222 i statsbudsjettet. Virksomheten ved skolene skal planlegges for og tilpasses de økonomiske rammer. Det er styret som prioriterer bruken av midlene og avgjør hvilke utdanningstilbud som skal settes i gang for hvert skoleår, og som stiller midler til disposisjon for de to skolene. Til nå har det ikke vært aktuelt å legge ned studietilbud og/eller klasser som det har vært elevgrunnlag for å videreføre.

Tildelingen til styret for budsjetterminen 2006 er på tilsvarende nivå som for 2005. Det er fortsatt en utfordring for styret og skolene å harmonisere aktivitet knyttet til skoleår med de økonomiske rammer for budsjettåret. Departementet er kjent med at styret er spesielt bekymret for ressurssituasjonen for 2006, bl.a. på grunn av ekstra store kostnader til spesialpedagogiske tiltak for elever som er tatt inn på særskilt grunnlag.

Departementet har bedt Utdanningsdirektoratet om via styret å følge utviklingen ved de to samiske videregående skolene nøye, og å informere departementet når situasjonen for skoleåret 2006/2007 er nærmere avklart.