Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:351 (2005-2006)
Innlevert: 16.01.2006
Sendt: 16.01.2006
Besvart: 25.01.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Ifølge fylkesmannen viser det seg at kommunene i Østfold ikke har etterkommet Regjeringens anmodning om å styrke omsorgssektoren med nye stillinger, på tross av kutt på 4,9 pst. av stillingene fra 2002-2004, samtidig som antall eldre over 80 år økte med 4,4 pst. i samme perioden.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Østfolds pleietrengende nå får et bedre pleietilbud og ikke minst et likeverdig tilbud med resten av landet, og hvor mange av de 10 000 nye årsverkene beregnet fra 2004-nivå må opprettes i Østfold innen 2009?

Begrunnelse

Østfold hadde i 1998 laveste institusjonsdekning, og dårligst personelldekning i landet. Fra 1998-2001 mottok 10 av østfoldkommunene skjønnstilskudd og øremerkede midler og styrket bemanningen med 926 stillinger. Øremerkingen ble innlemmet i rammetilskuddet fra 2002, noe som øyeblikkelig medførte at kommunene valgte å kutte i disse stillingene igjen. Fra 2002-2004 reduserte kommunene i Østfold 4,9 pst. av de brukerrettede omsorgstillingene, samtidig som antall eldre over 80 år økte med 4,4 pst. Ytterligere kutt i stillinger ble foretatt i 2005, og dette har rammet både dagtilbudene, hjemmetjenesten og institusjonene. Dessverre er også veldig mange av omsorgsboligene uten døgnbemanning på tross av at de som bor i boligene har en helsetilstand som tilsier at de burde være på sykehjem. Institusjonsdekningen i fylkets største by Fredrikstad er på under 16 pst., og dobbeltrom benyttes fortsatt. Fylkesmannen kan opplyse at det i 2006 kun rapporteres inn nye stillinger som er finansiert gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse.
Sykepleierforbundet rapporter kun 10 nye stillinger fordelt på 7 av kommunene i Østfold. Dette er langt færre stillinger enn hva som ble kuttet bare i tidsrommet 2004-2005.Det kan ikke forventes noen forbedring av personellsituasjonen i Østfold i 2006, ifølge fylkesmannen, og mange er nå spørrende til hvordan helsesektoren i Østfold skal kunne nå målene i Soria Moria-erklæringen uten øremerkede tilskudd.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg vil først påpeke at personelldekningen i pleie- og omsorgstjenesten for landet sett under ett ikke har holdt tritt med utviklingen i tallet på eldre de siste årene, og at veksten i personellinnsatsen i eldreomsorgen har stagnert og flatet helt ut. Dette har skapt en alvorlig situasjon i strid med de mål som ble satt av Stortinget ved avslutningen av Handlingsplan for eldreomsorgen. I en fersk rapport advarer Statens helsetilsyn om at tjenestetilbudet nå er "på strekk" i forhold til grensen for faglig forsvarlighet, og peker på at tilbudet til enkelte tjenestemottakere er redusert med begrunnelse i stram kommuneøkonomi, og ikke i endrede behov hos den enkelte bruker.

Den nye regjeringen tar derfor nytt grep i forhold til kommuneøkonomien og legger til rette for at den kommunale pleie- og omsorgstjenesten kan styrkes med 10 000 nye årsverk de neste fire år. Dette er nødvendig både for å ta igjen det forsømte og gjøre pleie- og omsorgstilbudet robust nok til å møte de utfordringer denne sektoren står overfor i årene som kommer.

Kommuneøkonomien har for 2006 blitt styrket med 5,7 mrd. kr i frie inntekter, og dette innebærer at det er kommunene selv som ut fra lokale behov, vurderinger og prioriteringer forvalter midlene. Det er således opp til lokale behov og prioriteringer hvor stor vekst kommunene i Østfold vil legge opp til.

Helse- og omsorgsdepartementet samarbeider nært med KS om målsettingen om 10 000 årsverk. KS har nylig lagt fram en budsjettundersøkelse for 2006 basert på rapporter fra om lag 275 kommuner. Undersøkelsen viser at kommunene er svært lojale overfor de statlige styringssignalene, der eldreomsorg og skole er vinnerne i kommunebudsjettene. Åtte av ti kommuner legger opp til å forbedre tjenestetilbudet i 2006. Ifølge KS skiller ikke kommunene i Østfold seg ut fra landet forøvrig.

Helse- og omsorgsdepartementet følger utviklingen i eldreomsorgen og personellutviklingen i kommunene nøye, og jeg vil orientere Stortinget på ordinær måte underveis i perioden. I tillegg vurderer vi nå hvordan dagens rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell som utgår i 2006, skal følges opp.

Regjeringen vil til våren legge frem en stortingsmelding om fremtidens omsorgstjenester som tar sikte på å utforme langsiktige strategier for å møte framtidas hovedutfordringer på omsorgsområdet og legge fram tiltak som Regjeringen allerede nå vil gjennomføre for å styrke både den lokale pleie- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten og samspillet med familie og det sivile samfunn.

Jeg har allerede hatt kontakt med flere av de faggrupper som arbeider i pleie- og omsorgstjenesten og ser fram til et nært samarbeide med både brukere og fagfolk i kommunene om den videre utformingen av tiltak som kan møte utfordringene som sektoren står overfor.