Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:355 (2005-2006)
Innlevert: 16.01.2006
Sendt: 17.01.2006
Besvart: 27.01.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Mener olje- og energiministeren at det foreligger nok kunnskap om alle nødvendige forhold til å ta stilling til en plan for utbygging og drift av Goliat når denne eventuelt foreligger, og hva vil statsråden foreta seg i tiden frem til en slik behandling for å sikre tilstrekkelig kunnskap til en forsvarlig behandling?

Begrunnelse

Oljedirektoratet bekreftet nylig at det er gjort store oljefunn på Goliat-feltet i Barentshavet. Barentshavet er et spesielt sårbart havområde med store naturverdier, og er oppvekstområde for viktige fiskeribestander. Goliat-feltet ligger forholdsvis nær land, og en ulykke med oljeutslipp kan ha konsekvenser for store bestander av sjøfugl som holder til langs kysten innenfor feltet. I forbindelse med utredning av konsekvenser av helårig petroleumsaktivitet i området Lofoten Barentshavet (ULB), ble det påvist viktige kunnskapshull knyttet til aktiviteten i dette området.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: En sentral del av enhver utbyggingsplan er en konsekvensutredning som beskriver utbyggingen og utbyggingens antatte virkninger på miljø, naturressurser, fiskeriene og samfunnet for øvrig. Utbygger må foreta en konsekvensutredning som gir et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for behandling av utbyggingsplanen. Regjeringen vil ta stilling til utbygging av Goliat-feltet når rettighetshaverne har fremmet en utbyggingsplan.

Det pågår en kontinuerlig kunnskapsoppbygging i Barentshavet, blant annet knyttet til dette prosjektet og prosessen med helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Forvaltningsplanen vil legge viktige føringer for de krav som må stilles til en utbyggingsplan.