Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:358 (2005-2006)
Innlevert: 17.01.2006
Sendt: 17.01.2006
Besvart: 30.01.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Hvordan vil helse- og omsorgsministeren følge opp den klare garantien om gjennomføring av 6. byggetrinn ved Sykehuset i Vestfold som ble gitt av Helsedepartementet 6. februar 2003?

Begrunnelse

Det har den siste tiden vært en rekke artikler i Vestfold-pressen som fokuserer på løfter gitt av Helsedepartementet i 2003 vedrørende fremdrift og finansiering av 6. byggetrinn ved Sykehuset Vestfold (Tønsberg). I et brev fra departementet til Helse Sør 6. februar 2003 het det: "Departementet skal sørge for at 6. byggetrinn kan gjennomføres uten at det på vesentlig måte skal gi negative utslag for de helsetjenester som Helse Sør RHF skal yte regionens befolkning."
14. desember 2005 meldte NRKs nettsider at Sykehuset i Vestfold må si opp 50 ansatte, derav 30 sykepleiere, og kutte i pasientbehandling pga. underskudd som følge av manglende finansiering av 6. byggetrinn. Sykehusledelsen er pålagt å legge fram et kuttforslag innen 14. februar 2006. Sykehuset er pålagt å spare i alt 115 mill. kr i 2006. 60 mill. kr av dette er avskivninger og renter på 6. byggetrinn.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg vil for ordens skyld referere den korrekte ordlyden i brevet fra Helsedepartementet til Helse Sør RHF av 6. februar 2003: "Departementet vil i sitt videre arbeid med opplegg/forslag om økonomiske rammebetingelser og overgangshåndtering ta hensyn til dette forholdet slik at 6. byggetrinn kan gjennomføres uten at dette på vesentlig måte skal gi negative utslag for de helsetjenester som Helse Sør RHF skal yte til regionens befolkning." Brevet inneholdt også føringer om at Helse Sør skulle gjennomgå prosjektet og tilpasse det til Helse Sør sine økonomiske rammebetingelser.

Det nye sykehusbygget i Tønsberg ble offisielt åpnet den 12. januar 2006. Selve utbyggingen er altså gjennomført og bygget er tatt i bruk.

De regionale helseforetakene skal i tråd med den etablerte ansvarsstrukturen ivareta sitt "sørge for"-ansvar for tjenestetilbud til hele regionens befolkning innenfor tildelte rammer. Herunder må regionale helseforetak gjennom viderefordeling av tildelte rammer til de enkelte helseforetak ta hensyn til særskilte lokale forhold.

I desember 2005 ble det avholdt et møte i departementet for å belyse situasjonen for Sykehuset i Vestfold. I møtet var både Helse Sør RHF og Sykehuset i Vestfold representert. Som en oppfølging av møtet ba departementet om en skriftlig redegjørelse fra Helse Sør RHF. Denne ble levert 12. desember 2005. Også etter at departementet mottok redegjørelsen har det vært dialog mellom departementet og Helse Sør RHF i saken.

I dialogen med Helse Sør har jeg blitt forsikret om at Helse Sør RHF vil sørge for at ingen tiltak som på en vesentlig måte vil gå utover pasientbehandlingen blir iverksatt i Vestfold. Helse Sør RHF har også orientert om at de har tilført midler til Sykehuset i Vestfold HF som har avhjulpet utfordringen knyttet til innflytting i 6. byggetrinn i 2005. I 2006 har Helse Sør økt inntektsoverføringene til helseforetaket. Kombinert med de besparelsene man forventer å få fra utbyggingen, skal dette dekke kapitalkostnadene knyttet til 6. byggetrinn i 2006.

Stortinget har satt et balansekrav for de regionale helseforetakene i 2006. Dette gjelder også for Helse Sør. Sykehuset i Vestfold HF må ta sin del av de omstillingene som er nødvendige for å oppnå balanse i regionen. Jeg har tillit til at Helse Sør finner fram til løsninger som ivaretar sykehustilbudet i Vestfold på en forsvarlig måte i den omstillingsprosessen de nå er i.