Skriftlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:361 (2005-2006)
Innlevert: 18.01.2006
Sendt: 19.01.2006
Besvart: 26.01.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Kan statsråden gi en oversikt over hvordan netto årlig utbetaling endres for henholdsvis personer som er a) arbeidsledige og får utbetalt dagpenger og b) som har kommet i arbeid og ikke lenger får dagpenger, men som har opptjent feriepenger som følge av endringer Regjeringen har gjort i reglene for dagpenger?

Begrunnelse

I brev av 1. desember 2005 bad undertegnede om å få en oversikt som nevnt i spørsmålet. I svaret fra statsråden fremkommer det imidlertid bare hvor mye brutto årlig utbetaling endres i året etter at ferietillegget er opptjent.
Aetats statistikk viser at bare om lag 11 pst. av de ledige har en ledighetsperiode på ett år eller mer. Nærmere 90 pst. av de ledige er dermed tilbake i jobb når ferietillegget utbetales. Det vil derfor være interessant å få en oversikt som viser hvor stor andel av ferietillegget som vil bli utbetalt til personer som faktisk er arbeidsledige.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I år gjeninnføres ferietillegget for dagpengemottakere basert på opptjening f.o.m. 1. juli 2006, med utbetaling i 2007. Ordningen går ut på at personer som har mottatt dagpenger i minst 8 uker får et ferietillegg på 9,5 pst. av dagpengeutbetalingene.

I begrunnelsen viser stortingsrepresentanten til statistikk over helt ledige personer. Flere av disse personene mottar ikke dagpenger. Fordi feriepengegrunnlaget baserer seg på dagpengeutbetalingene, er det derfor naturlig at anslag knyttet til ferietillegget utarbeides på bakgrunn av informasjon om dagpengemottakere. I tillegg viser informasjon fra Aetat Arbeidsdirektoratet at ferietillegget hovedsakelig utbetales i januar måned. Det betyr at statistikk over gjennomsnittlig varighet på ledighetsperioder ikke er noen god kilde til informasjon om personer er i arbeid eller ikke når ferietillegget utbetales.

Ifølge anslag jeg har mottatt fra Aetat Arbeidsdirektoratet vil om lag halvparten av de som mottar ferietillegg, motta dette mens de er arbeidssøkere med dagpenger i Aetat. Det vil si at om lag halvparten vil motta ferietillegget etter at de har avsluttet dagpengeperioden og for eksempel kommet over i arbeid. Anslaget er usikkert og bygger bl.a. på at ordningen med ferietillegg er fullt ut implementert med helårseffekt.

For personer som

a) er arbeidsledige og får utbetalt dagpenger, vil ferietillegget komme i tillegg til de ordinære dagpengene.

b) har kommet i arbeid og ikke lenger får dagpenger, men som har opptjent rett til feriepenger, vil feriepengene komme i tillegg til ordinær inntekt.

Størrelsen på ferietillegget er avhengig av dagpengeperiodens varighet og tidligere inntekt. I denne forbindelse viser jeg til brev av 6. desember 2005, hvor det presenteres en teknisk oversikt over hvordan brutto årlig utbetaling endres for ulike inntektsgrunnlag året etter at ferietillegget opptjenes.