Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:362 (2005-2006)
Innlevert: 18.01.2006
Sendt: 19.01.2006
Besvart: 30.01.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Vil samferdselsministeren, i lokaliseringssaken for digitalt bakkenett, følge opp de løfter Senterpartiets leder har kommet med om at nye statlige eller statlig initierte arbeidsplasser, skal lokaliseres utenfor Oslo når det er mulig?

Begrunnelse

Norges televisjon (NTV) er eneste søker på konsesjon til å drive et slikt nett. NTV eies av NRK, TV2 og Telenor. Det har kommet frem at Konkurransetilsynet er skeptisk en lokalisering i Oslo. Store monopoler er ikke ønskelig. Bergen har vært tungt involvert i forprosjektet. Hovedvekten av dette har vært bemannet fra Bergen og Bergen har all den nødvendige kompetanse for utbygging og drifting av et slikt nett. UiB, NRK Hordaland og teknisk avdeling hos TV2 besitter relevant spisskompetanse man bør dra nytte av. Blant annet gjelder dette sikkerhet knyttet til signalbehandling, interaktive tv-applikasjoner og informasjonsforvaltning. En etablering i Bergen vil styrke synergi med lokale hjørnesteinsbedrifter med komplementær teknologi. Det henvises endelig også til at det har vært fast praksis ved tildelinger av riksdekkende kringkastingskonsesjoner at man har lokalisering utenfor Oslo.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Konsesjon for opprettelse og drift av et digitalt, bakkebasert senderanlegg for kringkasting (DTT) ble lyst ut på ny av Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet den 30. juni 2005, under regjeringen Bondevik II.

Utlysingen, som ble gjennomført av regjeringen Bondevik II, innehar ikke bestemmelse om lokalisering av organisasjonen for etablering av et digitalt bakkenett og det er heller ikke fastsatt hvor konsesjonærens hovedkontor skal ligge. Krav om lokalisering vil dermed juridisk sett ikke kunne stilles overfor søker i den konsesjon som skal tildeles av Kongen. Det ville være å pålegge søker en byrde som ikke var påregnelig på søknadstidspunktet, i og med at verken utlysingsteksten eller søknaden tar stilling til spørsmålet.

Jeg har imidlertid hatt møte med NTVs eiere der jeg har presentert mitt syn på hva som er gode løsninger ved etablering av et digitalt bakkenett i Norge. Jeg har fått forsikring om at alle sider ved etableringen, herunder lokaliseringssted, vil bli nøye gjennomgått av NTV.

Som stortingsrepresentant Halleraker peker på i sin begrunnelse for spørsmålet, eies Norges televisjon as (NTV) i fellesskap av NRK, TV2 og Telenor, med en tredjedel hver. Det er på denne bakgrunn neppe tale om opprettelse av statlige arbeidsplasser når to tredjedeler av selskapet eies av børsnoterte/privateide selskaper. Jeg viser også til at siden NRK og TV2 opprettet NTV i 2002, har selskapet vært lokalisert på Marienlyst i Oslo med en organisasjon på om lag 5 personer.

Konsesjonsutlysingen, konsesjonssøknaden, kringkastingsloven og lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) legger langt på vei bindende føringer for hvilke vilkår som kan stilles i konsesjonen. Utlysingen tar utgangspunkt i at tildeling av konsesjon skal skje med hjemmel i to forvaltningsregelsett. Konsesjonæren gis rett til henholdsvis å opprette/drive et digitalt bakkebasert senderanlegg for kringkasting (kringkastingsloven) og å ta i bruk frekvenser for etablering av et offentlig elektronisk kommunikasjonsnett basert på DTT teknologi (ekomloven). Tillatelse til å ta i bruk frekvenser er samferdselsministerens ansvarsområde, mens kultur- og kirkeministeren har ansvaret for (riksdekkende) kringkastingskonsesjoner.