Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:363 (2005-2006)
Innlevert: 18.01.2006
Sendt: 19.01.2006
Besvart: 25.01.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hvor stor vekst har det vært i de samlede inntektene til kommunesektoren i årene 2002-2005, det ønskes tall for hvert år både i kroner og i prosent, og hvor langt tilbake må en gå for å finne tilsvarende vekst i samlede inntekter i kommunesektoren, som en hadde i 2004?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Følgende tabell viser årlig realvekst i kommunesektorens samlede inntekter for perioden 2002-2005.

2002 2003 2004 2005*

Prosent 0,2 0,7 3,7 2,5

Mrd. kroner 0,4 1,3 7,3 5,3

* foreløpige tall

Veksten i 2004 var den høyeste siden 1997, da veksten i samlede inntekter var 4,4 pst.

Når det gjelder inntektsveksten i 2004, er det grunn til å peke på at den er sterkt påvirket av svikten i kommunesektorens skatteinntekter i 2003. Kommunesektorens faktiske skatteinntekter i 2003 ble 2,5 mrd. kr lavere enn anslått i Revidert nasjonalbudsjett for 2003. Dersom kommunesektorens skatteinntekter i 2003 hadde blitt som anslått i RNB 2003, ville inntektsveksten i 2003 blitt høyere og inntektsveksten i 2004 blitt lavere enn det som framgår av tabellen.

Jeg vil også peke på at budsjettopplegget for 2004 (saldert budsjett) var et resultat av en avtale mellom regjeringen Bondevik II og Arbeiderpartiet. Avtalen innebar bl.a. at kommunesektorens frie inntekter ble styrket med 2 mrd. kr sammenliknet med regjeringens forslag i St.prp. nr. 1 for 2004. Videre innebar budsjettavtalen mellom regjeringen Bondevik II og Fremskrittspartiet høsten 2004, at skattesvikten i kommunesektoren i 2004 ble kompensert med 2,2 mrd. kr.