Skriftlig spørsmål fra Astrid Bekkenes (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:367 (2005-2006)
Innlevert: 19.01.2006
Sendt: 19.01.2006
Besvart: 26.01.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Astrid Bekkenes (V)

Spørsmål

Astrid Bekkenes (V): Hvordan kan miljøvernministeren bidra til at E39 blir lagt i tunnel gjennom Kristiansand, slik at miljøhensyn og lokaldemokrati vektlegges?

Begrunnelse

Saken er av prinsipiell betydning i forhold til lokaldemokratiet og miljøet i byen. Det er kristiansanderne selv som vil bære hovedtyngden med å betale ekstrakostnadene ved bygging av tunnel. Da burde beslutningen om dette ligge lokalt, dersom ikke overordnede miljøhensyn tilsier noe annet.
Vegkontoret har utredet ulike alternativer til vegtrasé som de kunne gå god for; høybro, lavbro og tunnel. Bystyret har deretter med klart flertall gått inn for tunnel. Vegkontoret har likevel lagt ned innsigelse mot denne avgjørelsen.
Det vil være rart om miljøvernministeren vil vektlegge økonomiske hensyn høyere enn hensynet til å ivareta miljøet sentralt i Kristiansand sentrum. Det gjelder i forhold til estetikk, støy og svevestøv.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Miljøverndepartementet fikk oversendt innsigelsessaken vedrørende kommunedelplan for E39 i Kristiansand, mellom Gartnerløkka og kommunegrensen mot Songdalen, fra fylkesmannen i Vest-Agder i brev datert 30. juni 2005.

Saken gjelder Statens vegvesens innsigelse til kommunedelplanen. Konflikten gjelder kommunens planvedtak av 16. februar 2005 om valg av tunnel på parsellen fra Gartnerløkka til Hannevikdalen. Statens vegvesen går inn for høybro på denne strekningen. Innsigelsen er begrunnet i store samfunnsmessige merkostnader ved tunnel. Tunnelalternativet vil koste 1 865 mill. kr, mens høybroalternativet er kostnadsberegnet til 1 540 mill. kr.

I oversendelsen til Miljøverndepartementet anbefaler fylkesmannen at innsigelsen ikke tas til følge.

Det ble gjennomført ordinært møte og befaring i saken 20. oktober 2005 med deltakelse fra Miljøverndepartementet, Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet, Statens vegvesen, fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunen. Jeg har selv sett nærmere på de aktuelle alternativene under mitt besøk i Kristiansand den 12. januar i år.

Saken er nå under sluttbehandling i departementet. Jeg ønsker å få til en god løsning når det gjelder trasévalget for E39 gjennom Kristiansand, en løsning som både Kristiansand kommune, nabokommunene, Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og vegmyndighetene kan leve med.