Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:373 (2005-2006)
Innlevert: 20.01.2006
Sendt: 20.01.2006
Besvart: 27.01.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Jæren Energi AS fikk 13. august 2005 godkjent en energipark på inntil 17 vindmøller på Høg-Jæren. Anleggsstart er planlagt 2007. Utsettelsen av elsertifikater setter derimot prosjektet i fare. Elsertifikater kunne gitt produsenter av ny fornybar energi et tilskudd på 15-20 øre i tillegg til kraftsalget. Uten dette tilskuddet vil det ikke lønne seg med vindparken.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre innføringen av elsertifikater eller tilsvarende støtteordninger?

Begrunnelse

Det er svært viktig å øke kraftproduksjonen basert på nye fornybare energikilder, redusere bruken av elektrisk kraft til oppvarming og øke fleksibiliteten med tanke på hvilken energikilde som brukes til oppvarming. Som et ledd i dette arbeidet må satsingen på vindkraft økes. Et bredt flertall på Stortinget sluttet seg våren 2005 til opprettelsen av et felles norsk-svensk sertifikatmarked med virkning fra 1. januar 2007. Den svenske regjeringen har varslet at den vil legge frem sitt forslag i mars 2006, mens Stoltenberg-regjeringen vil utsette innføringen av ordningen. Det er svært uheldig at investeringer i ny fornybar energi kan stanse opp på grunn av utsettelsen.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Den svenske regjeringen har tatt sikte på å legge fram en proposisjon om en utvidet svensk elsertifikatordning, der utenlandske elsertifikater kan bli inkludert, i løpet av mars. På norsk side er avklaringene kommet for kort til at det kan etableres et norsk-svensk elsertifikatmarked fra 1. januar 2007. Regjeringen vil nå i samarbeid med svenske myndigheter arbeide i et mer langsiktig perspektiv for å utvikle et felles elsertifikatmarked.

Jeg vil understreke at fornybar energi er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og at dette vil være en viktig del av energipolitikken. I lys av utsettelsen av innføringen av et felles elsertifikatmarked vil Regjeringen vurdere nærmere andre tiltak som kan benyttes i en økt satsing på fornybar energi. Det er viktig å komme fram til tiltak som kan fremme fornybar energi uten at det skal belaste brukerne av elektrisitet, dvs. både for husholdninger og næringsliv, for mye.