Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:384 (2005-2006)
Innlevert: 24.01.2006
Sendt: 24.01.2006
Besvart: 31.01.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Det gyroinfiserte Steinkjervassdraget har stor betydning for den atlantiske villaksen, og har sitt utløp i Trondheimsfjorden med status som nasjonal laksefjord. Vassdraget har gjentatte ganger blitt behandlet med rotenon, uten at man har lyktes i å friskmelde elva. Laksestammen er kraftig redusert, og det har blitt forespeilet at man i 2006 skal gjennomføre fullskala aluminiumsbehandling kombinert med rotenon i elva.
Vil Regjeringen sørge for at slik behandling blir gjennomført?

Begrunnelse

Soria Moria-erklæringen viser til at man vil "styrke tiltakene for å beskytte villaksen og bekjempe biologisk forurensing". I budsjettfremlegget fremgår det at gyrobekjempelse i Steinkjervassdraget, med elvene Figgjo og Ogna, i Nord-Trøndelag vil få spesiell oppmerksomhet. I anledning fjorårets gjenoppdagelse av gyro uttalte seniorforsker Bjørn Ove Johnsen ved NINA at "Dersom det viser seg at gyroen har etablert seg på nytt utgjør det en trussel mot alle laksevassdragene i Trondheimsfjorden". (Trønder-Avisa 27. juli 2005) Man har med enorme samfunnsmessige kostnader valgt å verne Trondheimsfjorden fra oppdrettsvirksomhet gjennom etablering av nasjonale laksefjorder. Da må storsamfunnet også være villige til å ta de små kostnadene som ligger i fullskala behandling av elvene som grenser til fjorden. Så er det viktig å peke på at når Gyrodactylus salaris først i 1980 ble påvist i Steinkjervassdraget var det som direkte årsak av at staten hadde levert gyroinfisert settefisk til utsetting i vassdraget. Til tross for at staten helt åpenbart har ansvaret for dette, har lokalsamfunnet med grunneierlagene og lokale jeger- og fiskavdelinger i årevis lagt ned en enorm dugnadsinnsats for å få vassdraget friskmeldt. En ny smitteavgrensing er ikke nok, elvene har vært under påvirkning av gyro så lenge at dersom man skal kunne få en livskraftig bestand må en fullskala behandling til.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: I august 2005 ble det gjennomført en smittebegrensende behandling av Steinkjervassdraget etter at Gyrodactylus salaris igjen var blitt påvist i juni samme år. Jeg har lagt til grunn at dette følges opp med fullskala behandling med aluminiumsmetoden som innebærer bruk av "surt" aluminium i kombinasjon med rotenon.

I 2006 vil den avsluttende behandlingen av Lærdalselva med aluminiumsmetoden bli prioritert i tillegg til videreføring av forberedelsesarbeidet i Vefsn-regionen. Jeg vil også prioritere gjennomføring av en aluminiumsbehandling i Steinkjervassdraget i år. Nødvendige forundersøkelser og annet forarbeid gjør det imidlertid vanskelig å si eksakt når selve behandlingen kan gjennomføres.