Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:386 (2005-2006)
Innlevert: 24.01.2006
Sendt: 24.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Bondevik II-regjeringen satte i stortingsmeldingen om klimapolitikk (St.meld. nr. 15 (2001-2002), Tilleggsmelding til St.meld. nr. 54 (2000-2001) Norsk klimapolitikk)) som mål at bruken av mineraloljer til oppvarming skal reduseres med 25 pst. innen Kyotoperioden 2008-2012, sammenliknet med gjennomsnittet for perioden 1996-2000.
Hvilke tiltak vil olje-og energiministeren sette i verk for å sikre at målet nås?

Begrunnelse

Stortingsmeldingen om klimapolitikk satte som mål at bruken av mineraloljer til oppvarming skulle reduseres med 25 pst. innen 2008-2012. Bondevik II-regjeringen økte satsingen på miljøvennlig energiomlegging gjennom betydelig økning i overføringene til energifondet. Det ble videre igangsatt arbeid for å få mer kunnskap om varmemarkedet og bruken av fyringsolje, for å kunne iverksette effektive tiltak. Bondevik II-regjeringen satte også i gang en satsing på bioenergi i landbruket. Kyotoprotokollen har trådt i kraft, og det er viktig at Norge frem mot forpliktelsesperioden arbeider aktivt for å overholde våre forpliktelser og iverksetter tiltak for reduksjon av egne utslipp.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Regjeringen vil legge til rette for at Norge skal være en miljøvennlig energinasjon. Gjennom satsing på energieffektivisering og nye fornybare energikilder, kan Norge få et variert og miljøvennlig energisystem.

Bruken av mineraloljer til oppvarming var vesentlig lavere i 2005 enn gjennomsnittet for 1996 til 2000, ifølge tall fra Norsk Petroleumsinstitutt. Det er imidlertid for tidlig å si om dette er en varig endring i forbruksmønsteret eller et utslag av mer kortsiktige faktorer. Både kraftprisen og oljeprisen påvirker bruken av olje til oppvarming, slik at oljeforbruket kan variere mye fra år til år. Dette er viktig for fleksibiliteten i energimarkedet, noe som styrker forsyningssikkerheten. Det er viktig for forsyningssikkerheten å unngå at varig redusert bruk av mineraloljer til oppvarming fører til økt bruk av elektrisitet.

Nye energiløsninger som skal kunne tilbys som reelle alternativer i markedet, og utfordre etablerte produkter som olje, vil i mange tilfeller være avhengig av økonomisk støtte. Regjeringens viktigste redskap for å fremme fornybar energi og miljøvennlig varmeproduksjon er Enova SF og Energifondet. Enova forvalter midlene fra Energifondet, som i 2006 er på om lag 680 millioner kroner.

Varmesatsingen er sentral i Enovas arbeid. Det er etablert et mål på 4 TWh vannbåren varme i 2010. Støtten Enova gir til fornybar varmeproduksjon bidrar til å redusere bruken av mineralolje til oppvarming.