Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:389 (2005-2006)
Innlevert: 25.01.2006
Sendt: 25.01.2006
Besvart: 27.01.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Statsråd Liv Signe Navarsete uttalte til NRK Dagsnytt 24. januar 2006 at de omfattende sykmeldingene fra SAS Braathens-ansatte piloter den siste tiden er en aksjon.
Betyr uttalelsen at Regjeringen vurderer det slik at vilkårene for sykmelding ikke foreligger, hva har trygdemyndighetene foretatt seg for å avklare om så er tilfellet, og hvordan vil man i så fall reagere overfor brudd på vilkårene i sykelønnsordningen?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Arbeidsgiver skal betale sykepenger i et tidsrom på opptil 16 dager (arbeidsgiverperioden). Alle arbeidstakere har rett til å benytte egenmelding ved sykdom i inntil 3 dager om gangen. Ordningen kan benyttes inntil 4 ganger pr. år. Arbeidstakere i virksomheter som har inngått avtale om et mer inkluderende arbeidsliv har mulighet til å bruke egenmelding i inntil 8 dager pr. fraværstilfelle, med samlet øvre tak på 24 dager pr. år.

Folketrygdloven har bestemmelse om at arbeidsgiver kan kreve legeerklæring fra første fraværsdag, dersom det foreligger mistanke om at egenmelding nyttes som aksjonsform i en arbeidskonflikt. Etter det jeg forstår har SAS Braathens benyttet seg av denne muligheten.

Arbeidsgiver kan også nekte å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperiode selv om det foreligger en legeerklæring dersom arbeidsgiver mener at fraværet ikke skyldes sykdom, men en arbeidskonflikt. Arbeidstakeren vil i et slikt tilfelle kunne bringe saken inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. I saker hvor sykmelding kommer som følge av konflikter på arbeidsplassen, har Ankenemnda i flere kjennelser satt til side sykmelding fra lege. Nemnda har lagt til grunn at vilkåret om at arbeidsuførheten klart må skyldes sykdom, må vurderes strengere enn ellers i slike tilfelle.